>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اپیدمیولوژیک بیماری فنیل کتونوری در استان لرستان  
   
نویسنده ظفرمحتشمی آزیتا ,لشکرآرا غلامرضا ,خدادادی فاطمه ,معتمدی ناصر
منبع يافته - 1395 - دوره : 18 - شماره : 3 - صفحه:5 -11
چکیده    مقدمه: فنیل کتونوری یک بیماری متابولیک با الگوی وراثت اتوزوم مغلوب است که به علت کمبود یا فقدان آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز در کبد ایجاد می شود. بروز بیماری فنیل کتونوری به طور متوسط 1 از 10000 نفر است. هدف از این مطالعه تعیین ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماری فنیل کتونوری در استان لرستان است.مواد و روش ها: با انجام یک مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی تمامی 81 بیمار فنیل کتونوری شناخته شده در استان لرستان تا اسفند 1393 مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس اهداف و متغیرهای مطالعه پرسشنامه ای طراحی شد که اطلاعات لازم جهت تکمیل آن از طریق مصاحبه با والدین و بررسی پرونده بیماران به دست آمد و یافته ها با نرم افزار spss نسخه 16 و با تهیه جداول، گراف و آزمون های کای دو و تی تست تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان می دهد که شیوع فنیل کتونوری در استان لرستان 3/4 در 100000 نفراست. از این تعداد 20 نفر (7/24%) از طریق غربالگری و 61 نفر (3/75%) از طریق سایر روش ها شناسایی شدند. از این تعداد 46 نفر(8/56%) دختر و 35 نفر (2/43%) پسر بودند. تقریباً 75 درصد موارد فنیل کتونوری سابقه ازدواج فامیلی در والدین داشتند.. شیوع بیماری در نورآباد با سایر شهرستان ها اختلاف معنی داری دارد.بحث و نتیجه گیری: غربالگری نوزادان از نظر ابتلا به فنیل کتونوری ضروری است و بایستی تاکید بر انجام آن در روزهای 53 تولد باشد. درخانواده های دارای فرزند مبتلا بیماری، انجام آزمایش تشخیص پیش از تولد برای سایر موارد حاملگی لازم است.
کلیدواژه فنیل کتونوری، ازدواج فامیلی، غربالگری، شیوع، لرستان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved