>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کیفیت آب رودخانه خرم رود خرم آباد با شاخص کیفیت آب (NSFWQI) و پهنه بندی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)  
   
نویسنده یوسف زاده عبدالرحیم ,شمس خرم آبادی قدرت اله ,گودینی حاتم ,حسین زاده ادریس ,صفری مهدی
منبع يافته - 1392 - دوره : 15 - شماره : 5 - صفحه:82 -92
چکیده    مقدمه: رودخانه ها جز کوچکی از آب های جاری جهان و به عنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح می باشند. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب رودخانه خرم رود خرم آباد با استفاده از شاخص کیفیت آب (NSFWQI) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) بوده است.بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده، شاخص کیفیت آب (NSFWQI) شاخص خوبی جهت مشخص نمودن اثر منابع آلوده-کننده بر روی آب رودخانه می باشد. نتایج نشان داد که بر اساس میانگین شاخص مورد مطالعه کیفیت آب رودخانه در ایستگاه اول خوب، ایستگاه های دوم، سوم و چهارم متوسط و در ایستگاه های پنجم و ششم بد می باشد. نتایج فوق امکان تصمیم گیری در خصوص پایش و کنترل منابع آلوده کننده آب رودخانه و استفاده موثر از آن را جهت مصارف مختلف برای مسیولین ذی ربط فراهم می آورد.یافته ها: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، بالاترین کیفیت آب در ایستگاه شماره یک با میزان عددی شاخص (NSFWQI) معادل 82 (آب های با کیفیت خوب) در مردادماه و آبان ماه و بدترین کیفیت آب در ایستگاه شماره شش با میزان عددی شاخص (NSFWQI) معادل 42 (آب های با کیفیت بد) در شهریورماه و آبان ماه گزارش شد. هرچه از ایستگاه اول به سمت ایستگاه های آخر حرکت می کنیم آلودگی آب بیشتر و از کیفیت آن کاسته می شود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، پارامترهای کیفی مورد نیاز جهت محاسبه شاخص (NSFWQI) شامل pH، اکسیژن محلول، کل جامدات، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، کدورت، دما، فسفات، نیترات و کلیفرم مدفوعی در شش ایستگاه انتخابی به مدت شش ماه از سال 1391 با استفاده از روش استاندارد مورد اندازه گیری قرار گرفت. پهنه بندی مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار GIS صورت گرفت.
کلیدواژه شاخص کیفیت آب (NSFWQI) ,سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ,رودخانه خرم رود ,پهنه بندی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved