>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فراوانی نتایج مثبت تست تحریک صوتی در ارزیابی سلامت جنین در زنان باردار با NST غیر واکنشی  
   
نویسنده اکبری سهیلا ,صالحی امیری سیده فرشته ,آستی پروین ,عادلی مهین
منبع يافته - 1392 - دوره : 15 - شماره : 5 - صفحه:52 -61
چکیده    مقدمه: آزمون غیراسترسی(NST) یکی از رایج ترین ابزارهای ارزیابی سلامت جنین می باشد که نتایج آن به صورت واکنشی و غیرواکنشی تعبیر می شود. از محدودیت های این آزمون بالا بودن موارد غیرواکنشی کاذب می باشد. مطالعات مختلف همراهی تحریک صوتی ارتعاشی با NSTرا جهت کاهش موارد غیرواکنشی و مدت آزمون پیشنهاد نموده اند.بحث و نتیجه گیری: با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی در ارزیابی سلامت جنین می توان با صرفه جویی در وقت، هزینه و پرسنل، سلامتی جنین را زودتر و بهتر تشخیص داد.یافته ها: در این پژوهش 5/85% موارد NST غیرواکنشی (47 مورد) با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی به NST واکنشی تغییر یافت.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع بررسی تست ها به صورت یک گروهی و به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. تعداد نمونه ها 55 خانم باردار با NST و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و برگ ثبت اطلاعات، دستگاه سونوگرافی و مانیتورینگ جنین، کاغذ الگوهای ضربان قلب، مسواک الکتریکی و ساعت بود. تحریک صوتی ارتعاشی با مسواک الکتریکی به مدت سه ثانیه بالای سرجنین از روی شکم مادر انجام و NST ده دقیقه دیگر ادامه می یافت و سپس نتایج آن ثبت می شد. داده های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS 19 جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
کلیدواژه تحریک صوتی ارتعاشی ,آزمون غیراسترسی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved