>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات برنامه توانبخشی قلب بر ظرفیت ورزشی و عوامل خطرزای کرونری بیماران جراحی شده بای پس کرونری 45 تا 65 سال  
   
نویسنده میرنصوری رحیم ,مختاری گیتا ,مختاری زهرا ,عبادی فرا مجید ,مختاری آذر
منبع يافته - 1392 - دوره : 15 - شماره : 5 - صفحه:72 -81
چکیده    مقدمه: بیماری های قلبی- عروقی شایعترین علت مرگ و ناتوانی انسان محسوب می شود. یک سوم علت مرگ و میر در ایران، بیماری های کرونری قلب می باشد. از این رو، در بررسی حاضر اثرات برنامه توانبخشی قلبی بر ظرفیت ورزشی و عوامل خطرزای کرونری بیماران جراحی شده بای پس کرونری (CABG) 45 تا 65 سال ارزیابی گردید.بحث و نتیجه گیری: برنامه توانبخشی قلب مطالعه حاضر اثر معناداری بر ظرفیت ورزشی و پروفایل برخی عوامل خطرزای کرونری بیماران جراحی شده بای پس کرونری 45 تا 65 سال را نشان داد و می تواند به عنوان یک برنامه مناسب برای این بیماران در نظر گرفته شود.یافته ها: تجزیه و تحلیل آماری با آزمون t مستقل نشان داد که در انتهای برنامه تفاوت معناداری بین درصد تغییرات VO2max، BMI، WHR، SBP، DBP، TC، LDL، LHR دو گروه وجود دارد (05/0P < )، اما بین درصد تغییرات FBS، HDL، BFP دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت.مواد و روش ها: با انتخاب تصادفی 36 بیمار جراحی شده به روش CABG بیمارستان شهید بهشتی همدان، 18 آزمودنی با میانگین سنی 26/6±57/54 سال و میانگین وزن 83/10±14/72 کیلوگرم برای گروه آزمون( مشارکت در برنامه توانبخشی) و 18 آزمودنی با میانگین سن 75/4±64/57 سال و میانگین وزن 12±5/76 کیلوگرم برای گروه شاهد (عدم شرکت در هرگونه برنامه توانبخشی) بر اساس معیارهای ورود و خروج در بررسی حاضر شرکت کردند. برنامه توانبخشی قلبی یک برنامه 8 هفته ای شامل گرم کردن، ‌ورزش های هوازی و سرد کردن بود. متغیرها شامل اندازه های آنتروپومتریک، ‌ظرفیت ورزشی (VO2max) و عوامل خطرزای کرونری از جمله شاخص توده بدنی (BMI)، نسبت دور کمر به دور باسن (WHR)، فشار خون سیستولیک (SBP)، فشار خون دیاستولیک (DBP)، قند خون ناشتا (FBS)، کلسترول تام (TC)، تری گلیسرید (TG)، لیپو پروتیین کم چگال (LDL)، لیپو پروتیین پر چگال (HDL)، نسبت LDL بر HDL (LHR)، درصد چربی بدن (BFP) در اولین و آخرین هفته برنامه در هر دو گروه تعیین شدند.
کلیدواژه توانبخشی قلب ,ظرفیت ورزشی ,عوامل خطرزای کرونری ,جراحی بای پس کرونر
آدرس دانشگاه لرستان, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی., ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved