>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نشانه های اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکان 10 ساله شهر خرم آباد  
   
نویسنده ابراهیمی مقدم حسین ,بدری زاده افسانه ,فرهادی علی
منبع يافته - 1392 - دوره : 15 - شماره : 5 - صفحه:93 -103
چکیده    مقدمه: اختلالات اضطرابی از جمله اختلالات شایع در کودکان می باشند که می توانند برای کودکان بسیاری از اختلالات دیگر از جمله اعتماد به نفس پایین، کناره گیری اجتماعی، مهارتهای اجتماعی ناکافی و مشکلات تحصیلی را نیز به دنبال داشته باشند. لذا با توجه به اهمیت این اختلالات بر آن شدیم تا به تعیین نشانه های اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکان شهر خرم آباد بپردازیم.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت تشخیص اختلالات اضطرابی در دوران کودکی و تاثیری که در دورانهای دیگر زندگی بر جای می گذارند ،پیشنهاد می شود که به این نشانه ها در نقاشی کودکان توجه بیشتری شود و با تشخیص به موقع این کودکان از تاثیرات سو اضطراب در آینده بر روی آنها جلوگیری به عمل آید.یافته ها: نشانه های معنا دار(05/0 < P)در کودکان گروه آزمون (مضطرب) عبارت بودند از: چشم های کوچک، خطوط ترسیمی بسیار پررنگ، خطوط ترسیمی موازی سایه دار و چهار خانه، خط خطی کردن و پاک کردنهای مکرر، وضع بدنی نا متعادل، استفاده از رنگ سیاه، حالت صورت آدمک مضطرب و نگران، سر کوچک، ساقها طویل، پاها بزرگ، بازوها بصورت نامنعطف و افقی و دستها بصورت بسته. همچنین نشانه های اضطراب درآزمون نقاشی آدمک بر حسب جنسیت نیز معنا دار بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 455 نفر از دانش آموزان پایه چهارم دبستان های شهر خرم‌آباد با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. سپس با استفاده از مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت 102 نفر از آنها در غالب دو گروه آزمون (51 نفر از بین کودکانی که نمره بالا در مقیاس ذکر شده کسب کرده بودند) و گروه کنترل (51 نفر از بین کودکانی که نمره پایین در مقیاس ذکر شده کسب کرده بودند) انتخاب و آزمون نقاشی آدمک در بر روی آنها اجرا شد و در نهایت نشانه ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آزمونهای آمار استنباطی (کای دو و آزمون t )به کمک نرم افزار SPSS بررسی شدند.
کلیدواژه اضطراب ,کودکان ,آزمون نقاشی آدمک(DAP)
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved