>
Fa   |   Ar   |   En
   فریتین سرم و نسبت آنزیم های کبدی و توافق آنها با شدت کبد چرب غیرالکلی  
   
نویسنده علی اشرفی سودابه ,ابراهیمی ممقانی مهرانگیز ,ایراندوست پردیس ,حمزوی فاطمه
منبع يافته - 1392 - دوره : 15 - شماره : 5 - صفحه:104 -111
چکیده    مقدمه: کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)شایع ترین بیماری کبدی است. در این بیماری به دلیل آسیب و کارکرد غیر طبیعی سلول های کبدی افزایش سطوح آنزیم های کبدی مشاهده می شود. در اغلب موارد افزایش سطح فریتین سرم به عنوان پارامتری از وضعیت کارکردی کبد مشاهده می شود. هدف مطالعه حاضر تعیین توافق بین آنزیم های کبدی و فریتین با درجه اکوژنیسیته کبدی بر اساس سونوگرافی در بیماران NAFLD است. بحث و نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر حاکی از توافق بین شدت بیماری کبد چرب با سطح فریتین سرم و نسبت آنزیم های کبدی در بیماران NAFLD اما نه با نسبت فریتین به آنزیم های کبدی می باشد.یافته ها: میانگین فریتین سرم ng/ml25/108±34/126 بود که تفاوت معنی دار با شدت اکوژنیسیته کبدی نشان داد )016/0=P (. ارتباط معنی داری میان درجه کبد چرب و نسبت آنزیم های ALT/ASTوجود داشت (004/0=P) و میزان توافق (عدد کاپا) 3/68% بود، در حالی که توافق معنی دار میان نسبت فریتین به این دو آنزیم با شدت کبد چرب نشان نداد.مواد و روش ها: مطالعه مقطعی حاضر بر روی 60 بیمار NAFLD تایید شده با اولتراسونوگرافی در تبریز انجام گردید. از کلیه افراد نمونه خون ناشتا تهیه و در سرم آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و فریتین اندازه گیری شد. قد و وزن ارزیابی گردید. نسبت آنزیم-های کبدی محاسبه و به سهک ها تقسیم بندی شد.
کلیدواژه کبد چرب غیر الکلی ,فریتین ,آلانین آمینوترانسفراز ,آسپارتات آمینوترانسفراز ,شدت کبد چرب
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved