>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و ساخت سازه‌ ژنی نوترکیب بیان کننده ژن حفاظت کننده سلولی متالوتیونین یک و افزایش بیان موقت آن در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسان  
   
نویسنده کیانی علی‌اصغر ,حلبیان راحله ,حبیبی‌رودکنار مهریار ,محمدی‌پور مهشید ,شیخیان علی ,کاشی معصومه
منبع يافته - 1392 - دوره : 15 - شماره : 5 - صفحه:40 -51
چکیده    بحث و نتیجه گیری: ساخت سازه نوترکیبMT1-pccDNA3.1 و ورود موفق آن به درون سلول‌های بنیادی مزانشیمی می‌تواند به عنوان یکی از راهبُردهای محافظت سلول‌های پیوندی از مرگ سلولی پیشنهاد گردد و ممکن است بتواند راه کاری جدید در راستای ارتقا کارآمدی سلول درمانی بعد از پیوند را فراهم آورد.مواد و روش ها: سلول‌های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان انسان جداسازی و توسط روش فلوسایتومتری تایید شدند. توالی کامل cDNA ژن MT1 جداسازی شد و برای وارد شدن در وکتور پلاسمیدی pcDNA 3.1 مورد استفاده قرار گرفت. سازه ژنی نوترکیب ایجاد شده، به روش لیپوفکشن وارد MSCs گردید. بیان MT1 توسط RT-PCR و لکه‌گذاری وسترن پایش شد.یافته ها: ژن MT1 انسانی نوترکیب با موفقیت در وکتور pcDNA کلون گردید و درست قرار گرفتن ژن در قالب صحیح درون وکتور به وسیله تعیین توالی DNA تایید شد. افزایش بیان MT1 در MSCs به وسیله روش های RT-PCR و لکه‌گذاری وسترن مورد تایید قرار گرفت. این نتایج نشان دهنده بیان موقت MT1 در MSCs بود.مقدمه: دست‌ورزی ژنتیکی یک راهبرد موثر برای حفاظت سلول‌ها در برابر آسیب‌های محیطی و بالا بردن توانمندی آنان در استفاده‌های درمانی است. به منظور جلوگیری از عوارض ناخواسته‌ای همچون ایجاد بدخیمی‌ها، دست‌کاری ژنتیکی و افزایش بیان ژن‌های حاصل از آن می‌بایست به صورت موقت باشد. هدف از انجام این پژوهش، کلونینگ و افزایش بیان ژن محافظ سلولی متالوتیونین یک (MT1) انسانی به صورت موقت در سلول‌های بنیادی مزانشیمی (MSCs) با استفاده از سیستم بیانی پلاسمیدی و استفاده از وکتور pcDNA 3.1 بود. این افزایش بیان به منظور افزایش مقاومت سلول‌های مزانشیمی نسبت به آسیب های محیطی و ... است.
کلیدواژه سلول‌های بنیادی مزانشیمی ,متالوتیونین یک ,pcDNA 3.1
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران, دانشیار، مرکز تحقیقات انتقال خون، موسسه عالی آموزش و پژوهش در طب انتقال خون، تهران، ایران., ایران, دانشیار، مرکز تحقیقات انتقال خون، موسسه عالی آموزش و پژوهش در طب انتقال خون، تهران، ایران., ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved