>
Fa   |   Ar   |   En
   توزیع پلی‌مورفیسم‌های ApoE در جمعیت ‌لر  
   
نویسنده شاهسوار فرهاد ,سابوته توماج ,جعفرزاده مهرزاد
منبع يافته - 1392 - دوره : 15 - شماره : 5 - صفحه:5 -12
چکیده    مقدمه: آپولیپوپروتیینE (ApoE) در استعداد ابتلا به انواع مختلف بیماری ها مشارکت دارد. هدف این مطالعه آنالیز ژنوتیپی ApoE در قوم لر برای اولین بار بود.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که فراوانی پلی مورفیسم های ApoE در جمعیت لر دارای ویژگی‌های کلی گزارش شده در جمعیت ایرانی می باشد، ولی با کاهش یا افزایش برخی فراوانی ها، هنوز هم منحصر به فرد است.یافته ها: شش ژنوتیپ ApoE و تمام پلی‌مورفیسم‌های ApoE در جمعیت لر مشاهده گردیدند. ژنوتیپ با فراوانی 48? شایع ترین ژنوتیپ در جمعیت لر بود. شایع ترین آلل در جمعیت لر نیز آلل بود.مواد و روش ها: در این مطالعه 100 فرد سالم غیرخویشاوند لر از نظر پلی مورفیسم های ApoE به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بر اساس پلی مورفیسم طول قطعه محدود شونده (PCR-RFLP) تایپ گردیدند. در نهایت، فراوانی ژنوتیپی و آللی پلی‌مورفیسم‌های ApoE در جمعیت لر با جمعیت ایرانی مقایسه شد.
کلیدواژه آپولیپوپروتیین E ,پلی‌مورفیسم ,جمعیت لر ,ایران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
پست الکترونیکی mehrzadjafarzadeh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved