>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شیوع بیماری مادرزادی قلبی وانواع آن در نوزادان متولد شده در شهر خرم آباد  
   
نویسنده محسن زاده اعظم ,ساکت ساسان ,احمدی پور شکوفه ,بهاروند بابک
منبع يافته - 1392 - دوره : 15 - شماره : 5 - صفحه:23 -29
چکیده    مقدمه: بیماری های مادرزادی قلب شایع ترین ناهنجاری مادرزادی در نوزادان است. هدف ازاین مطالعه بررسی شیوع بیماری مادرزادی قلبی وانواع آن در نوزادان متولد شده در شهر خرم آباد بود.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی و روش نمونه گیری به صورت سر شماری بود. تمام نوزادان متولد شده در شهر خرم آباد از اول اردیبهشت سال1385 تا پایان فروردین 1390 که در اکو کاردیوگرافی آنها بیماری های مادرزادی قلب تشخیص داده شد مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مورد مطالعه شامل جنس، نارسی نوزاد، سیانوز، آنومالی سایر اعضا ، سن بالای 40 سال مادر، نسبت فامیلی پدر و مادر، مصرف دارو در دوران بارداری، سابقه بیماری در مادر و نوع ناهنجاری قلبی بود. اطلاعات مربوط به بیماران از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه نقص دیواره بین بطنی و نقص دیواره بین دهلیزی شایع ترین ناهنجاری های مادرزادی قلب بودند و فراوانی جنسیت نوزاد پسر تقریباً دو برابر نوزاد دختر بود.یافته ها: از 43195 نوزاد متولد شده 177 مورد بیماری مادررزادی قلبی داشتند و میزان شیوع بیماری های مادرزادی قلبی در هر 1000 تولد زنده در این مطالعه 2/4 بود. در این مطالعه نقص دیواره بین بطنی 44 درصد و نقص دیواره بین دهلیزی 21 درصد شایع ترین ناهنجاری های مادرزادی قلب بودند. 8/63 درصد از نوزادان پسر (005/0P=)، 4/80 درصد از نوزادان ترم (001/0 < P)، 5/93 درصد از نوزادان بدون سیانوز، نسبت فامیلی والدین در 28 درصد، سابقه بیماری های مادرزادی قلب در والدین در 3/10 درصد، سابقه بیماری دیابت در3/9 درصد مادران و 6/5 درصد از نوزادان آنومالی سایر اعضا از جمله شکاف کام و لب داشتند.
کلیدواژه نوزادان ,بیماری های مادرزادی ,قلب ,شیوع
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved