>
Fa   |   Ar   |   En
   شیوع کودک آزاری در دانش آموزان مقطع راهنمایی خرم آباد در سال 1390  
   
نویسنده ملکشاهی فریده ,فرهادی علی
منبع يافته - 1392 - دوره : 15 - شماره : 5 - صفحه:31 -39
چکیده    مقدمه: کودک آزاری یک مشکل جهانی است و به اشکال مختلف رخ می‌دهد که عمیقاً ریشه در فرهنگ، عملکرد اقتصادی و اجتماعی دارد. کودک آزاری رفتاری است که باعث آزار جسمی، ذهنی، عاطفی یا جنسی کودک می‌شود که در اثر این اعمال، سلامتی و آسایش و تحصیل کودک آسیب می‌بیند. با توجه به اهمیت موضوع، این بررسی جهت تعیین میزان شیوع کودک‌آزاری در کودکان مدارس راهنمایی خرم آباد در سال 1390 طراحی و اجرا گردید.مواد و روش ها: مطالعه فوق توصیفی مقطعی که 907 دانش آموز مقطع راهنمایی به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه ای چند قسمتی شامل اطلاعات فردی کودک و والدین، پرسشنامه آزار جسمی عاطفی و بی توجهی بود. روایی و پایایی ابزار با روایی محتوا و آزمون مجدد کسب شد اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss 19 تجزیه تحلیل شدندیافته ها: نشان داد که میانگین سنی نمونه‌ها 04/1±36/13 بود. 4/5? نمونه‌ها به صورت همیشه تحت آزار جسمی و بیشترین آزار جسمانی سیلی خوردن بود. 3/7، تحت آزار عاطفی به طور همیشگی بودند و 5/5? بی توجهی را به صورت همیشگی تجربه کرده بودند. آزمون آمار ارتباط معناداری بین آزارها با تحصیلات، شغل، اعتیاد و طلاق والدین نشان داد.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سو رفتار با کودکان در خانواده‌ها شایع است. لذا ضرورت پایش کودکان، تدوین قوانین حمایت از کودکان و طرح و اجرای برنامه های آموزشی پیشگیری می‌تواند در کاهش کودک آزاری مفید باشد.
کلیدواژه شیوع ,کودک آزاری ,کودکان ,خرم آباد.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی لرستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved