>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1391 - دوره:14 - شماره:4


  tick  اثر هم افزایی وجود Kir2ds3 و/یا Kir3ds1 در ژنوتیپ دهنده و وقوع Gvhd مزمن - صفحه:5-15

  tick  ارزیابی کیفیت بخش اورژانس بیمارستانهای دولتی خرمآباد براساس الگوی Efqm - صفحه:17-27

  tick  بررسی کمی و کیفی آلودگی بیوآیروسل های هوای بخش های مختلف بیمارستان های دولتی شهر همدان در سال 1390 - صفحه:29-39

  tick  بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در استان لرستان در سال های 88-1387 - صفحه:41-47

  tick  خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی شهر خرم آباد - صفحه:49-57

  tick  مقایسه کیفیت زندگی و سلامت عمومی بعد از زایمان سزارین و طبیعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر خرم آباد در سال 90-1388 - صفحه:59-69

  tick  ارتباط بین سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D با شاخص های تن سنجی و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی در زنان مبتلا به چاقی - صفحه:71-77

  tick  اثرمترونیدازول بر دنیتریفیکاسیون بیولوژیک سودوموناس استوتزری در فاضلاب - صفحه:79-94

  tick  اثر 12 هفته تمرین ترکیبی (هوازی-مقاومتی) بر پروتیین واکنشگر- C (Crp) سرم و اینترلوکین-6 (Il-6) پلاسما در مردان غیر فعال - صفحه:95-106

  tick  بررسی شیوع مولکولی انگل بلاستوسیستیس هومینیس در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های شهر - صفحه:107-112

  tick  بررسی فراوانی ناهنجاری های ستون فقرات و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان - صفحه:113-120

  tick  مقایسه یافته های آزمایشگاهی در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر با و بدون استفاده از پمپ قلبی- ریوی - صفحه:121-129
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved