>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1383 - دوره:6 - شماره:3


  tick  روش درمانی جدید استئوآرتریت (مقاله مروری) - صفحه:3-12

  tick  تاثیر عصاره گیاه بومادران Achillea Millefolium L. بر روند اسپرماتوژنز و محور هورمونی هیپوفیز گوناد در موشهای بالغ Balb/C - صفحه:13-18

  tick  تعیین جنسیت به روش Nested-Pcr با استفاده از ژن آمیلوژنین - صفحه:19-26

  tick  تعیین فراوانی آلودگی لیستریایی در محصولات لبنی ارسالی به آزمایشگاه اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان لرستان و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی - صفحه:27-30

  tick  بررسی تغییرات برخی پارامترهای متابولیک سرم ناشی از دپو مدروکسی پروژسترون استات - صفحه:31-36

  tick  بررسی اثر زهر کژدم Hemiscorpius Iepturus در تغییرات پاتولوژیک اندام های رت - صفحه:37-42

  tick  مقایسه دو روش انحراف فکر با استفاده از موسیقی و تکنیک تنفس منظم - صفحه:43-50

  tick  شیوع ترماتودهای کبدی مشترک بین انسان و دام در دامهای کشتار شده و رنگ آمیزی آنها - صفحه:51-54

  tick  اثر ترنجبین خوراکی بر کاهش زردی فیزیولوژیک نوزادان - صفحه:55-58

  tick  گزارش یک مورد حالب و لگنچه دو شاخه (Bifid Ureter And Renal Pelvis) - صفحه:59-62
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved