>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1383 - دوره:6 - شماره:4


  tick  تاثیر مصرف نان کامل حاصل از گندم غنی شده با کودهای میکرو بر روی سرم - صفحه:3-10

  tick  نقش فاکتورهای موثر در پیدایش عوارض اندام تحتانی بعد از برداشت ورید صافن در عمل جراحی گرافت شریان کرونری - صفحه:11-18

  tick  مقایسه استانداردهای بیمارستانی با اصول ایزو و ارائه الگو ی مناسب برای تدوین استاندارد بیمارستانی - صفحه:19-26

  tick  اثر درازمدت لوزارتان بر مهار تغییرات تعدادی و حجمی گلومرولهای کلیه در رتهای دیابتی -نفروکتومی یکطرفه (مطالعه استریولوژیک) - صفحه:27-34

  tick  لشمانیازیس احشایی در کودکان - صفحه:35-40

  tick  تعیین باکتری های مسئول عفونت ادراری و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها - صفحه:41-46

  tick  کارائی مدل دوجمله ای منفی با انباشتگی بیش از حد انتظار صفر در تحلیل مدت اقامت مادران پس از زایمان - صفحه:47-56

  tick  بررسی سطحHbs Abدر اینترنهای واکسینه شده دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پاییز 83 - صفحه:57-60

  tick  مقایسه میزان بروز یووئیت بعد از عمل کاتاراکت و لنز گذاری داخل چشمی با استفاده از مواد ویسکوالاستیک (ژل متیل سلولز و هیلون) و هوا - صفحه:61-66

  tick  کاربرد پمپ سانتریفوژی در نارسایی قلب راست ناشی از بالا بودن فشار خون شریان ریوی (گزارش مورد)
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved