>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1388 - دوره:11 - شماره:3


  tick  ارتباط بین اختلالات الکترولیتی، میزان Esr، Crp و پلاکت با شدت بیماری کاوازاکی - صفحه:5-14

  tick  مقایسه واکنش پاسخ به استرس در دو روش بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی در اعمال جراحی ژنیکولوژیک - صفحه:15-22

  tick  تاثیر روغن بذر گیاه گاو زبان بر پسوریازیس ولگاریس - صفحه:23-30

  tick  مقایسه تاثیر رژیم غذایی کاهش وزن پرپروتئین – کم چربی با رژیم استاندارد در کنترل وزن - صفحه:31-39

  tick  بررسی شیوع انواع اختلالات خواب در کودکان دبستانی 7-12 ساله تحت مطالعه در شهر خرم آباد در سال تحصیلی 86-85 - صفحه:41-49

  tick  جداسازی و بررسی پتانسیل بیولوژیکی باکتریهای تجزیه کننده فنانترن - صفحه:51-60

  tick  بررسی ارتباط بین نسبت دور کمر به دور باسن و میزان فشار خون در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در سال 1387 - صفحه:61-69

  tick  بررسی وضعیت بایگانی پزشکی در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد در سال 1387 - صفحه:71-81

  tick  بررسی و مقایسه آموزش فراشناختی پردازش هیجانی توام با دارودرمانی با درمان استاندارد (دارودرمانی ) در بهبود مهارت های عاطفی، شناختی و اجتماعی بیماران دوقطبی - صفحه:83-89

  tick  بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - صفحه:91-98

  tick  بررسی عوامل مؤثر در مصرف داروهای ممنوعه و مکملهای نیروزا در دانش آموزان دبیرستانی - صفحه:99-112

  tick  ارزیابی مقایسه ای میزانهای بقاء در مبتلایان به سرطان های معده و مری - صفحه:113-121

  tick  بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهداء شهر خرم آباد (در سال 1387 ) - صفحه:123-131
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved