>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1388 - دوره:11 - شماره:5


  tick  بررسی تأثیر دانه جوانه زده شنبلیله و کلوفیبرات بر تغییرات سطوح سرمی چربیها و ایجاد رگه های چربی ناشی از هیپرکلسترولمی در جدار شریان آئورت خرگوش - صفحه:5-14

  tick  بررسی تأثیر عصاره ریشه گیاه شیرین بیان بر درمان ملاسما - صفحه:15-25

  tick  بررسی میزان تأثیر اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر شدت درد در مبتلایان به پست هرپتیک نورالژیا - صفحه:25-35

  tick  کاهش نسبی آسیب کلیوی ناشی از سیسپلاتین در موشهای صحرایی از طریق پیش درمانی با عصاره برگ زیتون - صفحه:35-45

  tick  مرور سیستماتیک بر مهم ترین گیاهان دارویی و جایگاه بین المللی استفاده از آن ها دردرمان بیماری ها - صفحه:45-57

  tick  بررسی عرضه و مصرف گیاهان دارویی موجود در عطاری های استان لرستان در سال 1387 - صفحه:57-65

  tick  بررسی ترکیبات فراردر گلبرگ و پیکره رویشی و استحصال روغن بذر گاوزبان اروپایی توسط روش Cold Press - صفحه:65-73

  tick  شناسایی برخی گونه های قارچ های ماکروسکوپی دارویی و سمی شهرستان خرم آباد - صفحه:75-86

  tick  گیاهان دارویی استان لرستان - صفحه:85-101

  tick  تعیین ارزش غذایی و کیفی ارقام مختلف انجیر استان لرستان - صفحه:101-109

  tick  تأثیر اسیدهای چرب ضروری روغن ذرت و بادام زمینی بر روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی - صفحه:109-117
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved