>
Fa   |   Ar   |   En
   گنجینه اسناد   
سال:1388 - دوره:19 - شماره:75


  tick  برقراری نظام سربازگیری در اصفهان دورۀ پهلوی اول - صفحه:9-24

  tick  تیمورتاش و رضاشاه (تأملی در علل صعود و سقوط تیمورتاش) - صفحه:15-24

  tick  بررسی مسجد- مدرسه های وقفی «جامع» و «آقاعباس» در بافت مرکزی شهر آمل - صفحه:25-52

  tick  مقدمۀ برت فراگنر بر گنیجینۀ فرامین فارسی پادشاهان - صفحه:53-62

  tick  نگاهی به طب سنتی در دارالشفای آستان قدس رضوی در عصر صفوی (بررسی هفت روز از اسناد روزنامچۀ دارالشفا) - صفحه:63-84

  tick  تأثیر فناوری های نوین بر همگرائی میان نهادهای میراث فرهنگی (کتابخانه ها، آرشیوها و موزه ها) - صفحه:87-96

  tick  مقایسۀ تطبیقی استانداردهای بین المللی کتاب شناختی و آرشیوی - صفحه:97-106

  tick  نظریه های اساسی در حوزۀ ارزشیابی اسناد آرشیوی - صفحه:107-116

  tick  نگاهی به جعل اسناد در ایران و راه های مقابله با آن - صفحه:117-129

  tick  آشنائی با بانک اسناد رقمی (دیجیتالی) Asnad.Org - صفحه:133-140

  tick  گزارش همایش آموزشی حفاظت پیشگیرانه در مجموعه های آرشیوی و موزه ای (دوم آبان 1388) - صفحه:141-144

  tick  گزارشی از ششمین نشست تخصصی و کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی (اصفهان، نوزدهم آبان 1388) - صفحه:145-150

  tick  معرفی کتاب از کاخ های شاه تا زندان های سیبری - صفحه:151-154

  tick  معرفی کتاب : توسعه و نگهداری آرشیو در عمل - صفحه:155-155
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved