>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:2


  tick  استفاده از سلول های در حال استراحت سویه ی بومی غربال گری شده Rhodotorula Sp. Cw03 در بیوترانسفورماسیون کافیین به تیوفیلین و پاراگزانتین - صفحه:83-92

  tick  مقایسه سطح سرمی هوموسیستیین و فولیک اسید در دیابت بارداری و بارداری طبیعی - صفحه:93-98

  tick  بررسی ارتباط سطح سایتوکاین های Il-1b ، Tnf-A ، Ip-10 ، Mcp در ترشحات اندومتریال با میزان موفقیت باروری آزمایشگاهی - صفحه:99-107

  tick  بررسی پلی مورفیسم C-2518t ژن Ccl2 در مبتلایان به بیماری دژنراسیون وابسته به سن ماکولا از منطقه ی شمال غرب ایران - صفحه:108-113

  tick  بررسی میزان آنزیم پاراکسوناز و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بزاق بیماران مبتلا به دیابت نوع دو - صفحه:114-121

  tick  ارزیابی مدل باروری شهر همدان در سال 1393 با استفاده از تحلیل مسیری - صفحه:122-128

  tick  بررسی تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی همراه با مصرف مکمل امگا 3 بر تغییرات سطوح سرمی آدیپونکتین، لپتین و انسولین در دختران - صفحه:129-136

  tick  ارزیابی باقیمانده قار چ کش بنومیل در قارچ خوراکی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان در سال 1393 - صفحه:137-143

  tick  تعیین مناسب ترین نقطه برش جهت شاخص نسبت دور کمر به دور باسن: مطالعه بر روی یک جمعیت بزرگسال - صفحه:144-151

  tick  تعیین پیش بینی کنندگی خودتنظیمی و خودکنترلی بر استفاده افراطی از تلفن همراه توسط دانشجویان - صفحه:152-160

  tick  گزارش موردی نادر از دو شاخه شدن موج T در زمینه طولانی شدن قطعه Qt ناشی از سندرم حاد کرونری - صفحه:161-164

  tick  گزارش یک مورد تراتوم بالغ بزرگ رتروپریتوین در مردی 35 ساله - صفحه:165-169
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved