>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1386 - دوره:14 - شماره:4


  tick  بررسی اثر میدان الکترومغناطیس ضعیف بر حجم کبد و تعداد مگا کاریوسیت های آن در جنین موش سوری نژادNmri - صفحه:5-12

  tick  بررسی اثرات جنتامایسین بر دفع الکترولیت های ادراری در نوزادان بستری - صفحه:13-18

  tick  بررسی فراوانی ژن Tem-1 در سویه های اشریشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه و انتروباکتر تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف ایزوله شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های آموزشی شهرکرد به روشPcr - صفحه:19-25

  tick  جااندازی بسته و تثبیت شکستگی های تنه استخوان ران با استفاده از پیچهای شانز - صفحه:26-32

  tick  آسیب اکسیداتیو Dna و لیپیدها و ارتباط آن با گلیکاسیون پروتئین در بیماران دیابتی نوع I - صفحه:33-37

  tick  بررسی شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان دیابتی تیپ دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر کرمان - صفحه:38-42

  tick  تاثیر آملودیپین بر غلظت بافتی اندوتلین در شریان کاروتید خرگوش های دریافت کننده رژیم غذایی با کلسترول بالا - صفحه:43-48

  tick  بررسی ارتباط سلامت روانی با بروز کم شنوایی ناگهانی در بیماران مراجعه کننده به مراکز گوش و حلق و بینی شهر همدان - صفحه:49-54

  tick  بررسی وضعیت شاخص بالینی پریودنتال در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بیمارستان اکباتان همدان - صفحه:55-58

  tick  بررسی عوامل موثر بر عدم گرایش به نگارش مقالات علمی از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان - صفحه:59-63

  tick  معرفی زنی حامله مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو - صفحه:64-67

  tick  همراهی بیماری کستلمن با پرولاپس دریچه میترال در یک بیمار 22 ساله - صفحه:68-70
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved