>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1386 - دوره:14 - شماره:1


  tick  ارزیابی اثر کاپتوپریل زیرزبانی در درمان سریع فشار خون بحرانی - صفحه:5-10

  tick  مطالعه سطح سرمی آدیپونکتین در زنان دیابتی نوع Iiو ارتباط آن با پروتئین واکنشگر C و هموگلوبین گلیکه شده - صفحه:11-16

  tick  تأثیر قندهای مونوساکاریدی بر شدت بیماریزایی آکانتامبای جداشده از بیماران مبتلا به کراتیت آکانتامبائی در محیط کشت سلولی - صفحه:17-21

  tick  بررسی علل لاپاراتومی های اورژانسی در دو مرکز درمانی شهید بهشتی و یحیی نژاد بابل از سال 78-80 - صفحه:22-27

  tick  تعیین میزان نیاز به خون در جراحی بای پس عروق کرونر بر حسب شرایط بیمار و فاکتورهای قبل از عمل - صفحه:28-33

  tick  بررسی فراوانی انواع دفرمیتی های پا در بیماران فلج مغزی 3 تا 20 سال مراجعه کننده به بیمارستان شفا یحیائیان تهران - صفحه:34-38

  tick  بررسی ارتباط بین اعتیاد به مواد مخدر و دکولمان جفت - صفحه:39-43

  tick  پاسخ متفاوت سلولهای قلبی به اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع - صفحه:44-50

  tick  مقایسه زمان تأخیری رفلکس هافمن در عصب تیبیال افراد سیگاری و غیرسیگاری 20-40 سال - صفحه:51-55

  tick  بررسی اثرات سیتوتوکسیک داروی سیپروفلوکساسین در بافت بیضه موش صحرایی - صفحه:56-62

  tick  مقایسه شاخصهای اکلوژن و ابعاد قوس دندانی بین دوقلوهای همسان - صفحه:63-66

  tick  گزارش یک مورد فقدان مادرزادی دوطرفه ناخن و بندهای وسط و آخر انگشتان پا - صفحه:67-69
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved