>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1383 - دوره:11 - شماره:4


  tick  بررسی اثر تجویز اسید والپرئیک در دوران حاملگی بر القا نقص Syringomyeliaدر جنین موشهای آزمایشگاهی - صفحه:5-13

  tick  مقایسه واکنش پروتئین های طبیعی و واسرشته پیکره بروسلا آبورتوس (‌سویه S19)با انتی بادی های سرم بیماران با روش کروماتوگرافی جذبی و وسترنبلات - صفحه:14-22

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیر بوپیواکائین بین جنبی و متادون داخل عضلانی بر روی دردهای بعد از عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا - صفحه:23-27

  tick  مقایسه زوایای Tipو Torqueدندانها در بیماران پس از درمان ارتدونسی و افراد دارای اکلوژن نرمال - صفحه:28-32

  tick  ارزیابی و مقایسه نتایج عمل جراحی ناخنک اولیه به دو روش Bare Scleraو Rotational Flap - صفحه:33-36

  tick  مطالعه مورد - شاهدی عوامل موثر بر میگرن و سردرد تنشی در دانش آموزان دبستانی شهر شیراز - صفحه:37-42

  tick  بررسی مقایسه ای اثر محلول لیدوکایین 1% همراه آدرنالین با محلول 1%لیدوکایین همراه آدرنالین در ایجاد بیحسی موضعی - صفحه:43-45

  tick  بررسی تاثیر سولفات منیزیم در بهبود پیش آگهی بیمارستانی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد توام با St Elevation - صفحه:46-49

  tick  بررسی یافته های رادیولوژیک در نوزادان مبتلا به تشنج بر اساس Ctاسکن مغزی بدون ماده حاجب در بیمارستان اکباتان همدان در سال 1381-1382 - صفحه:50-54

  tick  بررسی تاثیر طول مدت تزریق هپارین زیر جلدی بر شدت درد محل تزریق بیماران بستری در بخشهای منتخب بیمارستانهای قلب حضرت فاطمه (‌س )‌ شهید بهشتی شیراز در سال 1381 - صفحه:55-59

  tick  معرفی بیماری مبتلا به مامبرانوس نفروپاتی و بدخیمی - صفحه:60-62
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved