>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی بالینی ابن سینا   
سال:1390 - دوره:18 - شماره:3


  tick  بررسی ایمنی هومورال، ایمنی سلولی و فاگوسیتوز درخون محیطی بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز - صفحه:5-11

  tick  بررسی تاثیر دهانشویه کلرهگزیدین حاوی سدیم پربورات بر ژنژویت ، پلاک و رنگ پذیری سطح دندان - صفحه:12-16

  tick  بررسی تاثیر عفونت حاد گوش میانی بر گسیل های صوتی گوشی گذرا ؛ راهنمای بالینی جهت آگاهی از سیر درمان بیماری - صفحه:17-21

  tick  مقایسه شیوع انواع اختلال های روانی در افراد وابسته و غیر وابسته به مواد ساکن شهر همدان - صفحه:22-28

  tick  ارزیابی درمان6 بیمار دارای فیلتر وناکاوا دائمی جهت پیشگیری از امبولی ریوی - صفحه:29-32

  tick  حذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبی با استفاده از جذب بر روی پودر آهن تجاری؛ مطالعه سینتیکی و تعادلی - صفحه:33-39

  tick  اثربخشی آموزش مهارت جراتمندی در کاهش هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان - صفحه:40-49

  tick  بررسی ویژگی لانه های لاروی و تنوع گونه ای پشه ها (Diptera : Culicidae) در استان همدان - صفحه:50-58

  tick  گلوموس تومور در اندام فوقانی؛ گزارش بیست مورد در طی بیست و یک سال تجربه با این تومور - صفحه:59-62

  tick  بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن Il-4r با شدت پریودنتیت مزمن - صفحه:63-69

  tick  پیش بینی فاکتورهای مرتبط با انجام فعالیت بدنی منظم در دانشجویان با بهره گیری از مدل بزنف - صفحه:70-76

  tick  گزارش یک مورد نادر وروسیفرم گزانتوما روی حاشیه کناری زبان - صفحه:77-81
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved