>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فناوری اطلاعات   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:1


  tick  کاربرد قواعد کشفی و الگوریتم ژنتیک در ساخت مدل Arma برای پیش بینی سری زمانی - صفحه:1-26

  tick  بررسی هم‌راستایی قابلیت‏ ها و اجزای هوش تجاری در راستای ایجاد مزایای هوش تجاری (‌مطالعۀ موردی: شرکت‏ های کوچک و متوسط شهر تهران) - صفحه:27-46

  tick  توسعه مدل علّی عوامل انسانی و فرهنگ سازمانی تاثیرگذار بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی بر اساس رویکرد فراترکیب - صفحه:47-76

  tick  ارزیابی سطح امنیت در تجارت الکترونیک با استفاده از آنتروپی شانون و تئوری دمپستر.شافر - صفحه:77-100

  tick  ارائۀ روشی جدید برای بخش‌بندی مشتریان بر اساس میزان وفاداری آن‌ها و تعریف راهبردهایی مناسب برای هر بخش - صفحه:101-122

  tick  بررسی تاثیر استقرار کارت‌ هوشمند سلامت بر کیفیت ‌خدمات ‌بهداشتی درمانی (پیمایشی در مرکز آموزشی‌ پژوهشی‌ درمانی شهید‌ دکتر‌ بهشتی‌ قم) - صفحه:123-140

  tick  ارائۀ مدلی مرجع برای تبیین الزامات امنیتی در حوزۀ یادگیری الکترونیکی از نگاه ذی‏نفعان مختلف - صفحه:141-154

  tick  اولویت‏بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در بخش بهداشت و درمان ایران: محرکی برای توسعۀ پایدار - صفحه:155-176

  tick  ارائۀ مدل استراتژیک برای توسعۀ بانکداری الکترونیک در بانک‌های تجاری ایران - صفحه:177-194

  tick  تبیین مولفه‌های اصلی مدل‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی براساس رویکرد سیستمی - صفحه:195-214
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved