>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فناوری اطلاعات   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:4


  tick  ارایه مدلی برای سنجش ظرفیت جذب دانش مشتری (پیمایشی پیرامون صنعت مواد غذایی) - صفحه:529-550

  tick  رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و بررسی میزان آمادگی مدیریت اکتشاف - صفحه:551-566

  tick  رابطه زیرساخت‎های پیاده‎سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‎های دولتی شهر تهران) - صفحه:567-588

  tick  ارایه مکانیزم مذاکره چند موضوعی پویا و منعطف برمبنای سیستم‎های چندعامل در مبادلات الکترونیکی خودکار - صفحه:589-606

  tick  شناسایی و انتخاب مناسب‎ترین رسانه‎های اجتماعی برای توسعه سیستم‎های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان (پیمایشی در بانک ملی ایران) - صفحه:607-628

  tick  تبیین مدل عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی آموزش الکترونیکی در دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه های علم‎وصنعت و تهران - صفحه:629-648

  tick  بررسی آثار متقابل عوامل بحرانی شکست پروژه‎های پیاده‎سازی Erp در صنایع ایران - صفحه:649-674

  tick  ارزیابی وب‎سایت با تجمیع مدل‎های پیشین بر اساس روشی کمی - صفحه:675-700

  tick  کسب شایستگی‎های محوری در شرکت ایران‎خودرو از طریق اجزای مدیریت دانش: بررسی نقش میانجی فرایندهای مدیریت دانش - صفحه:701-720

  tick  شناسایی تقلب در کارت‌های بانکی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی - صفحه:721-746
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved