>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فناوری اطلاعات   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:9


  tick  ارایه یک مدل جامع از مسیر رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی (مطالعه ی موردی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهرالبرز) - صفحه:1-20

  tick  سنجش روابط بین عوامل موثر بر ریسک پروژههای فناوری اطلاعات در بانک ملت استان بوشهربا استفاده از تکنیک دیمتل فازی - صفحه:21-40

  tick  تاثیر توانایی جذب و فرهنگ سازمانی بر موفقیت اجرای Is در شرکتهای تولیدی قطعات خودروی استان گیلان - صفحه:41-68

  tick  ارایه چارچوبی مفهومی برای نوعشناسی دانش مشتری: مطالعه ی موردی - صفحه:69-96

  tick  بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی و عملکرد استراتژیک واحد مدیریت منابع انسانی در شرکتهای خودروساز و قطعه ساز تهران - صفحه:97-116

  tick  مقایسه میا ن فرهنگی میزان تعامل در وبگاههای شرکتهای تامینکننده اینترنت (Isps) در دو کشور ایران و مالزی - صفحه:117-134

  tick  ارایه الگوی مفهومی فرآیند کسب بازخور مشتریان در رویکرد مدیریت دانش مشتری - صفحه:135-166

  tick  ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش براساس کارت امتیازی متوازن و با‌ استفاده از روش ارزیابی جامع فازی (مورد مطالعه: وزارت راه و ترابری) - صفحه:167-190
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved