>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فناوری اطلاعات   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:10


  tick  نقش ارتباطات در هماهنگی کانال های توزیع چندگانه در صنعت الکترونیک - صفحه:1-24

  tick  عوامل تاثیرگذار بر اشاعه کسب وکارالکترونیک در سازمان های ایرانی - صفحه:25-40

  tick  مدل ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی کشور - صفحه:41-62

  tick  مدلسازی عوامل موثر بر به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت ایران خودرو خراسان با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکه های بیزین - صفحه:63-90

  tick  ارائه مدل عوامل موثر بر تسهیم دانش گروه های آموزشی دانشگاه آزاداسلامی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم وتحقیقات) - صفحه:91-116

  tick  بکارگیری تکنیک ترکیبی از مدل Bsc و Anp برای انتخاب بهترین بسته نرم افزاری Erp در صنعت نفت - صفحه:117-138

  tick  متدولوژی ترکیبی برای مهندسی مجدد فرآیندها با استفاده از شبیه سازی (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - صفحه:139-158

  tick  ارایه مدلی از زیرساخت انسانی- اجتماعی توانمندساز اقدامات مدیریت دانش - صفحه:159-178

  tick  شناسایی و طبقه بندی مدل های کسب و کار موبایل مبتنی بررویکرد فراترکیب - صفحه:179-201
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved