>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فناوری اطلاعات   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:7


  tick  رتبه بندی عوامل موثر بر اعتمادسازی در محیط اینترنت با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) - صفحه:1-18

  tick  بررسی چالش میان اینترنت و رسانه های جمعی در انتشار اخبار و اطلاعات با استفاده از فرآیندهای احتمالی - صفحه:19-36

  tick  بررسی جامع تاثیر خدمات پرکاربرد وب سایت های خبری بر کیفیت آن ها - صفحه:37-54

  tick  کانالیزه کردن مدیریت ارتباط با مشتری (Crm) در چارچوب دولت الکترونیکی - صفحه:55-76

  tick  یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای زمان بندی کلاس های دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه خلیج فارس) - صفحه:77-92

  tick  توسعه چارچوب مدیریت استراتژیک دانش نوآوری - صفحه:93-114

  tick  اثرفناوری اطلاعات بر رفتارسازمانی: تاثیر پست الکترونیکی بر ارزیابی استادان از دانشجویان - صفحه:115-132

  tick  توسعه ابعاد ساختاری سازمان در تناسب با رویکرد مدیریت دانش - صفحه:133-150

  tick  ارایه رویکردی مبتنی بر هستان شناسی به منظور مدل سازی و مدیریت ویژگی ها و شایستگی ها در محیط های پرورش سازمان های مجازی - صفحه:151-168

  tick  تعیین و اولویت بندی معیارهای موثر بر اثربخشی مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی ایران با رویکرد تطبیقی (فازی و قطعی) - صفحه:169-192
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved