>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت فناوری اطلاعات   
سال:1389 - دوره:2 - شماره:5


  tick  ارایه مدلی برای رضایت کاربران نهایی سیستم های اطلاعاتی با رویکرد عدالت محوری - صفحه:1-16

  tick  بررسی و اولویت بندی عوامل فرهنگی موثر در به اشتراک گذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی - صفحه:17-34

  tick  سنجش آمادگی الکترونیک در معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک(پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران) - صفحه:35-52

  tick  ارایه رویکردی کیفی برای مدل سازی توان رقابتی بنگاه در کسب و کارهای مبتنی بر فناوری پیشرفته مورد مطالعه: صنعت نرم افزار - صفحه:53-70

  tick  چالش مدیریت منابع انسانی در سازمان های مجازی - بررسی رابطه ی بین درجه مجازیت سازمان و تعهد سازمانی - صفحه:71-88

  tick  مطالعه ی فاکتورهای موفقیت و شکست و نمودهای آن ها در پروژه های باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار در ایران به واسطه ی به کارگیری چارچوب همه جانبه - صفحه:89-108

  tick  بررسی عوامل موثر بر پذیرش خدمات همراه با استفاده از روش تحلیل مسیر - صفحه:109-126

  tick  ارایه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر فرآیند انطباق کاربران با سیستم های اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران - صفحه:127-146

  tick  مدل سازی ساختاری تاثیر ابعاد Ocb بر عملکرد تیم های مجازی - صفحه:147-166
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved