>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1388 - دوره:14 - شماره:2


  tick  بررسی اثر وانادیل سولفات خوراکی بر فراساختار سلولهای بتای پانکراس موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین - صفحه:1-13

  tick  شناسایی آنتی ژن اختصاصی کیست هیداتیک توسط روش وسترن بلاتینگ به منظور کاربرد تشخیصی - صفحه:14-20

  tick  مقایسه اثر دفروکسامین با ترکیب دفروکسامین و دفریپرون بر اندکس های اکوکاردیوگافیک بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور - صفحه:21-30

  tick  بررسی تاثیر امواج نشتی از اجاق میکروویو بر میزان تستوسترون سرم رات - صفحه:31-36

  tick  بررسی تاثیر درمان پیشگیرانه استامینوفن کدئین بر درد بعد از بیوپسی کبد - صفحه:37-44

  tick  مقایسه درمان 4و 8 هفته ای فلئوکسین و ایمی پرامین روی قندخون ناشتا در بیماران افسردگی اساسی - صفحه:45-51

  tick  مقایسه تظاهرات بالینی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به برونشیت آنتراکوتیک با بیماران مبتلا به Copd ناشی از دود سیگار - صفحه:52-58

  tick  مقایسه پاسخ به درمان ضد هلیکوباکترپیلوری در دو گروه بیماران واجد Cag A Ab و فاقد آن - صفحه:59-64

  tick  بررسی افسردگی بعد از زایمان و ارتباط آن با ناخواسته بودن بارداری و جنس نوزاد - صفحه:65-71

  tick  بررسی تاثیر افدرین داخل وریدی بر کوتاه شدن زمان شروع شلی عضلانی ناشی از آتراکوریوم - صفحه:72-77

  tick  بررسی میزان سوء تغذیه و عوامل مرتبط آن در دانش آموزان ابتدائی استان کردستان - صفحه:78-87
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved