>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1387 - دوره:13 - شماره:3


  tick  بررسی اثر روغن کرچک خوراکی بر شروع درد زایمان در حاملگی طول کشیده - صفحه:1-6

  tick  کلونیزاسیون روده ای انتروکوک مقاوم به وانکومایسین در بخش های داخلی در مقایسه با بخش های جراحی در بیمارستان نمازی شیراز - صفحه:7-14

  tick  بررسی میزان لیشمانیاکشی گونه های آرتمیزیای بومی استان خراسان رضوی در شرایط برون تنی - صفحه:15-20

  tick  بررسی فراوانی ژنوتیپ Baba2 در هلیکوباکترپیلوری و ارتباط آن با بیماریهای دستگاه گوارش در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء اصفهان - صفحه:21-27

  tick  ارزیابی سه محیط غنی کننده و شش محیط انتخابی جامد برای جداسازی و تشخیص سالمونلا از مواد غذایی - صفحه:28-34

  tick  بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در میان کارکنان درمانی و غیردرمانی بیمارستانهای شهر سنندج در سال 85 - صفحه:35-44

  tick  بررسی منشاء ژنتیک شیگاتوکسین در اشریشیا کلی انتروهموراژیک - صفحه:45-52

  tick  بررسی الگوی ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مبتلا به سل ایرانی و افغانی: با استفاده از روش تایپینگ Vntr - صفحه:53-61

  tick  بررسی آثار مهارکنندگی پروبیوتیک ها بر هلیکوباکترپیلوری به روش کشت مخلوط - صفحه:62-69

  tick  بررسی کلونالیتی سویه های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فیسیوم مقاوم به مقادیر بالای جنتامایسین جداشده از فاضلابهای شهر تهران - صفحه:70-82

  tick  گزارش یک مورد کیست هیداتید مغزی - صفحه:83-
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved