>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1385 - دوره:11 - شماره:1


  tick  بررسی اثر تجویز خوراکی و دراز مدت بخش هوایی علف چای بر یادگیری و حافظه در موش صحرایی دیابتی با استفاده از آزمون اجتنابی غیر فعال - صفحه:1-10

  tick  بررسی مقایسه ای درمان آکنه ولگاریس با استفاده از سولفات روی و تتراسیکلین خوراکی در بیماران مبتلا - صفحه:11-15

  tick  بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه غازیاقی Falcaria Vulgaris بر زخم معده ناشی از آسپرین در موش صحرائی - صفحه:16-25

  tick  بررسی تاثیر درمان با Avonex بر برخی یافته های بالینی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:26-32

  tick  بررسی اثر سمیت فیپرونیل برروی سوش حساس و سوشهای مقاوم به پرمترین سوسری آلمانی - صفحه:33-41

  tick  بررسی پارمترهای اسپرم با موفقیت Iui در مرکز نازایی فاطمه الزهرا بابل - صفحه:42-49

  tick  تعیین ژنوتیپ سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مسلول با استفاه از تکنیک اسپولیگوتایپیکنگ - صفحه:50-59

  tick  بررسی اثر فاکتور رشد اپیدرمال بر تکوین جنین های 8 - 16 سلولی موش و بیان ژن گیرنده ایم فاکتور پس از انجماد شیشه ای - صفحه:60-70

  tick  بررسی تاثیر مصرف ماست در کاهش وزن و Bmiبیماران مبتلا به چاقی و اضافه وزن - صفحه:71-76

  tick  بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران و ماماهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:77-83

  tick  گزارش یک مورد اپیستاکسی و هموپتیزی بر اثر زالو گرفتگی - صفحه:84-87
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved