>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1392 - دوره:18 - شماره:4


  tick  تاثیر تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدان تام پلاسما و عوامل التهاب در مردان سالم - صفحه:1-7

  tick  مقایسه شمارش اجسام لاملار در ترشحات معده با تست تکانه آسپیراسیون معده جهت پیشگویی میزان رسیدگی ریه در نوزادان نارس - صفحه:8-17

  tick  تاثیر مصرف کوتاه مدت کاکائو بر شاخصهای پلاکتی(شمارش پلاکت ،Pdw وMpv ) در مردان ورزشکار پس از یک جلسه فعالیت فزاینده درمانده ساز - صفحه:18-27

  tick  بررسی تاثیر مصرف گیاه خرفه بر روی علائم روانی و سطح مالون دی آلدئید بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن - صفحه:28-34

  tick  مقایسه عوارض کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک و لاپاراتومی در افراد دیابتی - صفحه:35-40

  tick  بررسی عوامل خطر پنوموتوراکس در نوزادان بستری شده تحت ونتیلاسیون در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان - صفحه:41-50

  tick  بررسی الگوی مقاومت دارویی در شیگلا های توکسین زا و غیر توکسین جدا شده از اسهال کودکان - صفحه:51-58

  tick  بررسی پایایی نسخه فارسی آزمون ارزیابی بیماری انسدادی مزمن ریه (Cat) و ارتباط آن با شدت بیماری - صفحه:59-65

  tick  بررسی تاثیر برنامه ایمنسازی در برابر استرس بر سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش روان - صفحه:66-74

  tick  تاثیر بریسینگ زانو روی متغیرهای فشار کف پایی زنان طی فاز استانس راه رفتن - صفحه:75-84

  tick  مقایسه تخمین شناختی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، بیماران مبتلا به اختلال آلزایمر و افراد بهنجار - صفحه:85-94

  tick  تاثیر آموزش جراتمندی برکمرویی دانشجویان پزشکی - صفحه:95-101

  tick  بررسی میزان شیوع کمر درد در طی زند گی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متا آنالیز - صفحه:102-112

  tick  رمزینه گذاری داکسی ریبونوکلئیک اسید (Dna Barcoding) : افقی جدید در شناسایی مولکولی قارچ های پاتوژن (مقاله مروری) - صفحه:113-126
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved