>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1386 - دوره:12 - شماره:2


  tick  بررسی شاخص های نرمال تست عملکرد ریوی (اسپیرومتری) مردم استان کردستان - صفحه:1-8

  tick  اثرات In Vivo و In Vitro عصاره آبی میوه سس (Cuscuta Pentagona) بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی و مکانیسم احتمالی آن - صفحه:9-20

  tick  مقایسه اثر اکسی توسین با دوزهای درمانی کم و زیاد در اینداکشن زایمانی - صفحه:21-27

  tick  بررسی اثر عصاره آبی میوه گیاه رازیانه (Oeniculum Vulgare) بر تعدیل درد نوروژنیک و درد التهابی در موش سوری در مدل ارزیابی درد فرمالین - صفحه:28-35

  tick  بررسی کارایی روش الکترولیز در حذف فسفر از پساب تصفیه خانه های فاضلاب - صفحه:36-45

  tick  بررسی تاثیر تحریکات حسی بر اضطراب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلب - صفحه:46-52

  tick  بررسی تاثیر بسته ورزشی ایزوتونیک ایزومتریک بر کرامپ عضلانی در بیماران همودیالیز - صفحه:53-60

  tick  شناسایی مکانیزم آزادسازی کارسینوآمبریونیک آنتی ژن Carcinoembryonic Antigen (Cea) از سطح سلولهای سرطانی کولورکتال - صفحه:61-76

  tick  خالص سازی پروتئین مهارکننده تریپسین نوع کونیتز از دانه سویا با کروماتوگرافی میل ترکیبی - صفحه:77-83

  tick  کبد چرب حاد حاملگی با عوارض آسیت و پلورال افوزیون دو طرفه در خانم حامله ترم - صفحه:84-90

  tick  گزارش دو مورد سل منتشر ناشی از واکسن ب.ث.ژ در کرمانشاه و مروری بر مقالات - صفحه:91-97
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved