>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1390 - دوره:16 - شماره:1


  tick  بررسی بیان ژن های خودبازسازی Tbx3, Tcl1, Esrrb و Dppa4در سرطانهای کولون، کبد، پروستات و مثانه - صفحه:1-9

  tick  تاثیر پلی مورفیسم ناحیه غیر کد کننده ژن زیرواحد P40 پروتئین اینترلوکین 12 در عفونت مزمن هپاتیت C - صفحه:10-19

  tick  بررسی میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور و الگوی مقاومت باکتریایی آن در بخش مراقبت های ویژه بزرگسالان بیمارستان بعثت سنندج - صفحه:20-26

  tick  اثرات مهار رشدی و آپوپتوزی کاربنوکسولون در رده سلولی K562 لوسمی انسانی - صفحه:27-37

  tick  مقایسه کارآیی فرایندهای فتوشیمیایی و سونوشیمیایی توام با پراکسید هیدروژن در حذف رنگزای آبی مستقیم 71 از محیط های آبی: مطالعه کینتیکی - صفحه:38-47

  tick  بررسی ارزش های تشخیصی Esr, Cpr و شمارش گلبول های سفید در تشخیص کوریوآمنیوتیت در مادران مراجعه کننده با پارگی زودرس پرده ها - صفحه:48-55

  tick  بهینه نمودن تکنیک تکثیر هم دما به واسطه لوپ (Lamp) جهت تشخیص ویروس هرپس سیمپلکس تیپ ا و 2 - صفحه:56-63

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیر فشار در نقطه هوکو و سانینجیائو بر شدت درد و مدت زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان ایران ایرانشهر در سال 1387-88 - صفحه:64-72

  tick  اثرات ضدباکتریایی اسانس رزماری بر روی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین جداشده از بیماران و مواد غذایی - صفحه:73-80

  tick  بررسی میزان دستیابی به اهداف نظام ادغام آموزش پزشکی با ارائه خدمات بهداشتی درمانی از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - صفحه:81-91

  tick  بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رضایتمندی زناشویی - صفحه:92-99
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved