>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان   
سال:1388 - دوره:14 - شماره:4


  tick  شناسایی موتاسیونهای مرتبط با مقاومت به ایزونیازید در مایکوباکتریوم توبرکلو زیس بیماران مسلول با استفاده از روش Mas Pcr و Pcr-Rflp - صفحه:1-9

  tick  مقایسه فنتانیل جلدی با مورفین وریدی برای کنترل درد بعد از جراحی قفسه سینه - صفحه:10-19

  tick  اثر تمرین مقاومتی عضلات میان تنه بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - صفحه:20-28

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیمارستان مسیح دانشوری تهران با استفاده از تکنیک Miru –Vntr - صفحه:29-39

  tick  بررسی عوامل مؤثر در رضامندی زناشویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - صفحه:40-49

  tick  میزان دانش و بکارگیری روش پیشگیری اورژانسی از بارداری در زنان متاهل شهر سنندج در سال 87-1386 - صفحه:50-59

  tick  بررسی نقش جهش های ژن Brca1 در سرطان پستان تکگیر در شهر کرمانشاه - صفحه:60-71

  tick  ارزیابی شیوع جهش های A2142c و A2142g ،A2143g در ایجاد مقاومت به کلاریترومایسین در سویه های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:72-78

  tick  ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست سنندج - صفحه:79-88

  tick  بررسی اثر بخشی طرح تایم (غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی زوج های دانشجو - صفحه:89-98

  tick  بررسی و مقایسه سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با برخی مشخصات دموگرافیک در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۸۷ - صفحه:99-105
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved