>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1385 - دوره:14 - شماره:3


  tick  تعیین حساسیت ضد میکروبی و تشخیص ژنهای مقاومت به ونکومایسین درانتروکوک های مقاوم به ونکومایسین جدا شده از فاضلاب - صفحه:1-7

  tick  بررسی فراوانی و علل بروز تب در بیماران بستری شده با تب ونوتروپنی در طول یک دهه در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) - صفحه:8-11

  tick  علت عدم نیاز به یون +2mg در آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز غشایی نسبت به فرم سیتوزولی آن در کبد موش صحرایی - صفحه:12-21

  tick  بررسی وجود ژن Caga در سویه های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به Nud، زخم های پپتیک و سرطان با روش Pcr - صفحه:22-28

  tick  بررسی مقایسه ای اثرات درمانی حشره کش تمفوس و گامابنزن هگراکلراید علیه آلودگی به شپش سر در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر و حومه ایلام - صفحه:25-39

  tick  بررسی میزان مقاومت دارویی سویه های اسینتوباکتربومانی و سایر گونه های اسینتوباکتر جداشده از سه بیمارستان در شهر تهران - صفحه:29-34

  tick  بررسی اپیدمیولوژی بیماران بستری با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه در سالهای 1377 و 1378 - صفحه:40-44

  tick  بررسی عفونتهای انگلی و قارچی در بیماران روانی مزمن بیمارستان سینای همدان در سال 82-81 - صفحه:45-51
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved