>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1393 - دوره:22 - شماره:3


  tick  بررسی سبک زندگی زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی غرب شهر اهواز - صفحه:1-9

  tick  اعتباریابی پرسش نامه کیفیت زندگی کودکان(Pedsql )در شهر کاشان - صفحه:10-18

  tick  بهینه سازی پارامترهای موثر بر Cut-Offسامانه تشخیص سریع مورفین بر پایه روشLateral Flow Assay (Lfa) - صفحه:19-26

  tick  مقایسه باورهای غیرمنطقی و شادکامی در دانش آموزان تیزهوش با عادی - صفحه:27-33

  tick  بررسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی بارداری در نوجوانان(یک مقاله مروری) - صفحه:34-40

  tick  فراوانی جهش های ژن Gjb2 در ناشنوایان مراجعه کننده به مراکز بهزیستی شهر ایلام: فقدان جهش 35delg - صفحه:41-45

  tick  مقایسه سه روش رنگ آمیزی کوماسی بلو R250، کلوییدال کوماسی بلو و نقره آبی در ظاهر سازی پروتیین های مغز موش جدا شده توسط الکتروفورز دو بعدی - صفحه:46-51

  tick  بررسی میزان آگاهی مردم شهر کاشان نسبت به منابع، اثرات و روش های کنترل آلودگی هوا - صفحه:52-58

  tick  ارتباط آمادگی جسمانی و سلامت عمومی دانشجویان دختر دانشگاه ایلام - صفحه:59-66

  tick  مقایسه اثر مهاری عصاره های مختلف گیاه تشنه داری بر باکتری های استافیلوکوک اوریوس و سودوموناس آیروژینوزا و هلیکوباکترپیلوری در شرایط In Vitro - صفحه:67-72

  tick  بررسی عوامل روان شناختی مرتبط با احساس درماندگی در زنان نابارور - صفحه:73-81

  tick  بررسی مقایسه ای فرایند آماده سازی مقاطع بافت شناسی با استفاده از مایکروویو و روش معمول - صفحه:82-89

  tick  بررسی تاثیر پدیده گرد و غبار بر شمارش بشقابی میکروارگانیسم های هترتروف موجود در ریزگردهای هوابرد - صفحه:90-100

  tick  بررسی آگاهی دانش آموزان راهنمایی مدارس خمین شهر در زمینه بهداشت مواد غذایی - صفحه:101-108

  tick  مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران دیابت نوع دو با افراد بهنجار - صفحه:109-116

  tick  بررسی مقایسه بعد خانوار در بین زنان شاغل و خانه دار - صفحه:117-126

  tick  طراحی روایی و پایایی ابزار پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان - صفحه:127-136

  tick  بررسی عوامل انگیزشی و علل عدم مشارکت در انجام آزمون های غربالگری سرطان های پستان و دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان - صفحه:137-148

  tick  بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی با میزان اعتماد به نفس در بین دانشجویان دختر خوابگاه زینب دانشگاه لرستان - صفحه:149-154

  tick  برآورد خطای پیش بینی برای زمان بقا و کاربرد آن در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ - صفحه:155-161
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved