>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1384 - دوره:13 - شماره:1


  tick  ارزیابی و مقایسه آنتی ژنهای مایع و پروتواسکولکس کیست هیداتید حیوانات مختلف و انسان به روش الکتروفورز در ژل پلی اکریل آمید و وسترن بلاتینگ - صفحه:3-12

  tick  تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در زمینه پیشگیری از اقدام به خودکشی در زنان شهرستان اردل - صفحه:13-22

  tick  فراوانی سندرم بینایی رایانه و عوامل مرتبط با آن در کاربران رایانه های شخصی در شهر همدان - صفحه:23-27

  tick  مقایسه زوایای بین مهره ها و انحناهای کمری در افراد سالم و ارتباط آنها با کمردرد - صفحه:28-34

  tick  ارزشیابی مقایسه ای سه نوع شامپو در درمان آلودگی به شپش سر در دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی همدان - صفحه:35-43

  tick  نان و مشکلات بهداشتی آن در نانوایی های مناطق شهری استان ایلام، سال 83-82 - صفحه:44-49

  tick  تشخیص لیزین اساسی در فعالیت کاتالیتیکی آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز غشایی در کبد موش صحرایی - صفحه:50-57

  tick  بررسی وضعیت بالینی و آزمایشگاهی بیماری کاوازاکی در بیمارستانهای لقمان و مفید تهران - صفحه:58-65
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved