>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1390 - دوره:19 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر دگزامتازون وریدی پروفیلاکتیک در پیش گیری از سردرد پس از بی حسی اسپاینال در اعمال جراحی سزارین و مقایسه آن با گروه شاهد - صفحه:1-11

  tick  تاثیر فلوراید آب آشامیدنی بر میزان پوسیدگی دندان در کودکان نورآباد ممسنی در سال 1387 - صفحه:12-19

  tick  مقایسه اثر رمی فنتانیل با فنتانیل بر تغییرات همودینامیک ناشی از لوله گذاری تراشه در زنان باردار پره اکلامپتیک داوطلب سزارین - صفحه:20-25

  tick  مطالعه کنتیکی و ایزوترم بیو جذب فلزات سنگین به وسیله جلبک اولوتریکس زوناتا از فاضلاب های صنعتی - صفحه:26-37

  tick  ارتقای محافظت کودکان در برابر نور خورشید: یک مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی برای پیش گیری اولیه از سرطان پوست از طریق آموزش مادران - صفحه:38-45

  tick  بررسی اثر آگونیستیک پاپاورین برفرایند گلایکه شدن آلبومین سرم انسانی - صفحه:46-56

  tick  تاثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد مردان متاهل شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهر ایلام در خصوص مشارکت در تنظیم خانواده طی سال 87 - صفحه:57-61

  tick  بررسی میزان آمادگی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشوربرای کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی-یادگیری - صفحه:62-69
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved