>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1390 - دوره:19 - شماره:2


  tick  بررسی فراوانی مقاومت دارویی گونه های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم و شناسایی ژن Van A/B در میان سویه های مقاوم به ونکومایسین با روش Pcr در استان ایلام و کرمانشاه - صفحه:1-8

  tick  ارزیابی پاتوژن ها و عوامل محیطی ایجاد کننده و نیز نتایج حاصل از درمان آرتریت عفونی مفاصل بزرگ در کودکان زیر 5 سال - صفحه:9-14

  tick  بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی، وضعیت سلامت و رفتارهای خودمراقبتی در درمان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در شهر یزد - صفحه:15-25

  tick  مقایسه کارایی فرایند انعقاد با پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته شده و فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف مواد آلی طبیعی و کدورت آب سطحی - صفحه:26-37

  tick  اثر تستوسترون اگزوژن و داروی Finasteride بر بی دردی ناشی از مورفین در موش های سوری نر با استفاده از تست فرمالین - صفحه:38-48

  tick  ارزیابی آلاینده های بنزن، تولوئن و گزیلن در هوای مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر در سال 88-1387 - صفحه:49-59

  tick  بررسی میزان آلودگی به انگل لینگواتولا سراتا در سگ های ولگرد و گله در شهر ایلام - صفحه:60-65

  tick  یک مورد واریاسیون نادر سر فرعی عضله دو سر بازویی - صفحه:66-70

  tick  بررسی میزان شیوع افسردگی و علایم آن در دانشجویان دانشگاه ایلام - صفحه:71-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved