>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام   
سال:1389 - دوره:18 - شماره:1


  tick  ارزیابی و مدیریت خطر ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شرکت لوله سازی اهواز به روش«ویلیام فاین» - صفحه:1-8

  tick  طراحی و ساخت الگوی سیستم جدید لجن فعال به روش هوادهی ریزشی - صفحه:9-15

  tick  بررسی تاثیر آموزش گروهی حل مساله بر برخی ویژگی های روان شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی - صفحه:16-22

  tick  ارزیابی کیفی طرح ارایه مراقبت های اولیه بهداشتی (خانه بهداشت کارگری) در کارخانجات شهرستان یزد - صفحه:23-27

  tick  ارزیابی کشندگی عصاره الکلی و آبی گل همیشه بهار (Calendula Officinalis) بر پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور (Mrho/Ir/75/Er) در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:28-33

  tick  بررسی سطح پادتن Igg ضد سرخک 5 سال پس از واکسیناسیون سراسری سرخک- سرخجه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) - صفحه:34-39

  tick  تاثیر نوع تمرین بر مجموعه سازگاری های عصبی- عضلانی در مردان جوان تمرین نکرده - صفحه:40-47

  tick  بررسی تغییرات سطح سرمی کورتیزول و فشار خون در فشار روانی امتحان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرند - صفحه:48-54
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved