>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی   
سال:1396 - دوره:25 - شماره:82


  tick  دیگری در اندیشه و آثار ناصرخسرو - صفحه:7-36

  tick  فراز و فرود عطار در مقدمه منطق‌الطیر - صفحه:37-59

  tick  بررسی زبان و روایت در داستان «یک سرخ‌پوست در آستارا» - صفحه:61-93

  tick  خوانش بینامتنی حکایت‌های طاقدیس و مثنوی معنوی برمبنای نظریه ترامتنیت ژنت - صفحه:95-112

  tick  جست‌وجو در سرچشمه‌ها و تحلیل بن‌مایه درخت در آثار ناصرخسرو - صفحه:113-131

  tick  بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی نامه‌های نیما یوشیج - صفحه:133-154

  tick  عناصر کهن‌الگویی در داستان ماهان از هفت‌پیکر نظامی براساس نظریه تک‌اسطوره کمپبل - صفحه:155-174

  tick  افکار پنهان ایرانیان: سیری در ایرانی‌گری اقبال لاهوری براساس رمزگشایی از یک بیت - صفحه:175-196

  tick  بررسی تطبیقی ترجمان‌البلاغه و محاسن‌الکلام - صفحه:197-216

  tick  مدرنیته و ساختار سنتی خانواده ایرانی با تکیه بر رمان شوهر آهو خانم - صفحه:217-240

  tick  کنش‌های گفتاری پنج‌گانه در شعر «صدای پای آب» سپهری - صفحه:241-258

  tick  بررسی عنصر زمان در قصه ورقه و گلشاه از دیدگاه ژرار ژنت - صفحه:259-277

  tick  عنوان‌شناسی تطبیقی نام‌سروده‌های دو مجموعه‌ «زمستان» اخوان و «المجد للاطفال و الزیتون» البیاتیاز منظر مکتب رمانتیسم - صفحه:279-302

  tick  انواع بازنویسی و بازآفرینی‌های‌ بهرام بیضایی از داستان‌های کهن - صفحه:303-329
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved