>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1394 - دوره:16 - شماره:3


  tick  بررسی اثربخشی آموزش تمرینهای ادراکی-حرکتی و برنامه حرکتی ریتمیک بر رشد حرکتی در کودکان کمتوان ذهنی آموزش پذیر - صفحه:198-207

  tick  بررسی ارتباط کارکردهای اجرایی با علائم رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال اُتیسم با عملکرد بالا - صفحه:208-217

  tick  بررسی رابطه درد گردن با زاویه سر در بین دانشجویان دختر و پسر با تاکید بر مقاطع تحصیلی مختلف - صفحه:218-227

  tick  تاثیر تمرینات تراباند بر حس وضعیت عضلات داخلی و خارجی گرداننده شانه مردان ورزشکار مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه - صفحه:228-233

  tick  ساخت و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی «آزمون دایکوتیک کلمات هم‌قافیه آمیخته» - صفحه:234-241

  tick  تاثیر خستگی عضلانی بر بیومکانیک طبیعی کمربند شانهای: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته - صفحه:242-251

  tick  ارتباط مهارتهای ادراک بینایی غیروابسته به حرکت با مهارت خواندن در دانش‌آموزان فلج مغزی اسپاستیک - صفحه:252-261

  tick  عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهی-یادگیری از دیدگاه اساتید - صفحه:262-269
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved