>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1391 - دوره:13 - شماره:4


  tick  بررسی تکرارپذیری ثبات وضعیتی دینامیک در افراد سالم و بیماران کمردرد غیر اختصاصی - صفحه:8-19

  tick  بررسی آگاهی واجشناختی در کودکان مبتلا به اختلالات واجی - صفحه:20-27

  tick  میزان آگاهی مددجویان و درمانگران از مفاد منشور حقوق بیماران در مراکز توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1389 - صفحه:28-36

  tick  مدل‌سازی مکانیکی حرکت اکستنشن و فلکشن مفصل آرنج در زمینه توانبخشی - صفحه:37-47

  tick  اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان کم شنوا - صفحه:48-57

  tick  بررسی علل ژنتیکی کم توانی ذهنی در استان بوشهر - صفحه:58-64

  tick  تحلیل زمان سپری‌شده تا عودهای مکرر در بیماران اسکیزوفرنیک با استفاده از مدل‌های پیشامدهای بازگشتی - صفحه:65-71

  tick  اثربخشی مداخله شناختی رفتاری گروهی بر اصلاح تصویر تن و افزایش عزت نفس در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی - صفحه:72-83

  tick  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مقیاس سنجش شدت خستگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:84-91

  tick  تاثیر درمان‌های جراحی بازسازی و بریس عملکردی بر آستانه حس تشخیص حرکت در بیماران مبتلا به پارگی لیگامان متقاطع قدامی حاد - صفحه:92-99

  tick  تآثیر برنامه‌های المپیک ویژه بر خودکارآمدی افراد سندرم داون - صفحه:100-107

  tick  تاثیر آموزش اصول ارگونومی ‌بر اختلالات اسکلتی و عضلانی کاربران رایانه - صفحه:108-116

  tick  تاثیر برنامه منزل کاردرمانی بر فعالیت‌‌های روزمره زندگی در کودکان فلج‌مغزی ۵ تا ۱۲ ساله - صفحه:117-123

  tick  بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله‌ای در بیماران اسکیزوفرنیک مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های روانپزشکی بیمارستان‌های آموزشی تهران - صفحه:124-131

  tick  تاثیر برنامه نوتوانی قلب در بازسازی بطن چپ بیماران مرد و زن مبتلا به بیماری عروق کرونر - صفحه:132-139

  tick  مقایسه خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد به مواد افیونی و مواد محرک - صفحه:140-146

  tick  سندروم روبین اشتاین طیبی: ارزیابی تکاملی-گزارش موردی - صفحه:147-150
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved