>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1393 - دوره:15 - شماره:4


  tick  نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی به معلولیت جسمی - صفحه:10-11

  tick  اثربخشی آموزش بازداری پاسخ بر حافظه فعال دانش‌‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی - صفحه:12-21

  tick  مقایسه تاثیر تمرینات سنتی و تمرینات با حمایت وزن (Bwst) بر عملکرد حسی حرکتی، کیفیت و کمیت راه رفتن در افراد ضایعه نخاعی پاراپلژی - صفحه:22-31

  tick  بررسی فضای آموزشی مدارس با توجه به ورود دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه به مدارس عادی - صفحه:32-41

  tick  نیازسنجی وسایل تکنولوژی کمک توانبخشی از نوجوانان دانش آموز کم شنوا – ناشنوا و والدین ایشان؛ شهر اهواز- سال 1392 - صفحه:42-51

  tick  ارزیابی مهارت های حرکتی ظریف و درشت و ارتباط آن با برخی شاخص های پیکرسنجی و عوامل محیطی در کودکان 3 تا 6 سال شمال شهر تهران - صفحه:52-61

  tick  تاثیر تغییر دامنه حرکتی مفصل مچ پا در Kafo فلزی بر تعادل در بیماران مبتلا به سندرم پس از پولیو - صفحه:62-69

  tick  بررسی تاثیر کفی پیش ساخته با دیواره بلند داخلی بر تغییرات راستای قدامی و خلفی پای دختران دچار صافی انعطاف پذیر کف پا - صفحه:70-77

  tick  تاثیر حضور دیگران در تجربه‌ی زندگی افراد مبتلا به لکنت - صفحه:78-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved