>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1386 - دوره:8 - شماره:ويژه نامه


  tick  مقایسه تاثیر ریسپریدون با هالوپریدول بر نشانه های عمومی اسکیزوفرنیا - صفحه:9-13

  tick  دلایل تجویز درمان با تشنج الکتریکی در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی - صفحه:14-20

  tick  مقایسه انگ بیماری روانی در خانواده های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال افسردگی عمده بدون خصایص روانپریشی - صفحه:21-27

  tick  بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی استان ایلام - صفحه:28-33

  tick  مدلیابی خود اثرمندی جسمانی در افسردگی نوجوانان بر مبنای مدل عاملیتی بندورا از افسردگی - صفحه:34-39

  tick  مقایسه سازگاری اجتماعی مادران دختران عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران دختران عادی شهر کاشان - صفحه:40-47

  tick  تعیین اثربخشی نوروفیدبک بر عملکرد هوشی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه - صفحه:48-52

  tick  نقش تازه جویی و هیجان طلبی در سوء مصرف و وابستگی به مواد شبه افیونی - صفحه:53-57

  tick  کارکرد خانواده در بیماران دچار اختلال هویت جنسی - صفحه:58-63

  tick  فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان بیمارستان روانپزشکی رازی - صفحه:64-70

  tick  بررسی نقش آموزش مهارت های ارتباطی و حل مسئله اجتماعی بر عزت نفس و هوشبهر دانش آموزان مقطع سوم دبستان - صفحه:71-76

  tick  بررسی تاثیر خدمات روانپرستاری مراقبت در منزل بر وضعیت روانی بیماران اسکیزوفرنیک - صفحه:77-81

  tick  مختصات روانسنجی پرسشنامه افسردگی بک- 2 در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره بهبودی نسبی - صفحه:82-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved