>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1384 - دوره:6 - شماره:22


  tick  درد سینه عضلانی - اسکلتی در بیماران با ارزیابی قلبی نرمال - صفحه:6-9

  tick  بررسی تاثیر برنامه روزانه مقیمان در مرکز اجتماع درمان مدار بر ورابط اجتماعی آنان در خارج از مرکز در استان گلستان - صفحه:10-13

  tick  مقایسه تاثیر هپارین وریدی با آسپرین خوراکی در48 ساعت اول درمان در بیماران دچار سکته ایسکمیک مغزی - صفحه:14-19

  tick  بار خانوادگی و مشکلات مبتلایان به سندرم داون - صفحه:20-24

  tick  مقایسه نگرش به افراد معلول در خانواده هایشان قبل و بعد از اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در استان اردبیل - صفحه:25-32

  tick  بررسی مقایسه ای شاخص های ثباتی دینامیک در افراد مبتلا به درد پاتلوفمورال - صفحه:33-37

  tick  بررسی میزان استاندارد دیادکوکاینتیک در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی در سه منطقه شهر تهران - صفحه:38-43

  tick  طبقه بندی بیماریهای عصبی - عضلانی بر اساس معیارهای بالینی ، آنالیزهای مولکولی و ایمونوهیستوشیمی در بیماران ایرانی - صفحه:44-48

  tick  بررسی تاثیر زمان جراحی و ارجاع به توانبخشی بر نتایج ترمیم تاندومهای فلکسوری زون در روش حرکت اکتیو زود هنگام - صفحه:49-52
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved