>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1390 - دوره:12 - شماره:5


  tick  بررسی تأثیر متون آموزشی تهیه شده در زمینه اعتیاد و عوارض آن بر میزان آگاهی دانش آموزان پسر مقاطع مختلف تحصیلی ‌شهر تهران - صفحه:8-13

  tick  مقایسه ویژگی‌های شخصیتی مردان وابسته به مواد افیونی و مردان وابسته به مت‌آمفتامین - صفحه:14-20

  tick  بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر در میان سربازان وظیفه شاغل در زندان‌های استان تهران - صفحه:21-26

  tick  نگاهی اجمالی بر وضعیت پژوهش‌های سوء مصرف و وابستگی به مواد در ایران - صفحه:27-36

  tick  شناسایی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد وابسته به مواد افیونی و افراد غیر وابسته - صفحه:37-44

  tick  نیازسنجی آموزشی مرتبط با رشته های بلند مدت دانشگاهی اعتیاد در ایران - صفحه:45-51

  tick  بررسی هزینه فایده سم زدایی معتادان بالای ۴۰ سال مراجعه کننده به انجمن خیریه احیاء انسانی (کنگره ۶۰) - صفحه:52-57

  tick  مقایسه تلقین پذیری در افراد وابسته به مواد افیونی و افراد عادی - صفحه:58-64

  tick  تأثیر درمان نگهدارنده با متادون بر عملکرد جنسی مردان وابسته به مواد افیونی - صفحه:65-71

  tick  بررسی ارتباط عوامل فردی ترک مواد مخدر با موفقیت سم‌زدایی - صفحه:72-80
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved