>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1390 - دوره:12 - شماره:3


  tick  مقایسه نتایج یک آزمون عملکرد-محور با دو پرسشنامه خود-اظهاری در تعیین میزان ناتوانی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن - صفحه:8-15

  tick  بررسی تکرارپذیری اندازه گیری دامنه حرکتی ناحیه کمر با استفاده از تست دو بار اصلاح شده شوبر در افراد سالم - صفحه:16-23

  tick  مقایسه تاثیر دو برنامه فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی منتخب بر ظرفیت عملکردی بیماران پس از جراحی پیوند عروق اکلیلی - صفحه:24-33

  tick  ارزیابی عملکرد حلزون شنوایی در شیرخواران و کودکان مبتلا به بیماری مننژیت بر اساس نتایج آزمون گسیل های صوتی برانگیخته - صفحه:34-43

  tick  مقایسه اثر دو روش جدید و رایج «آموزش در خانواده برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه» بر آگاهی، مهارت و نگرش کارکنان محلی توانبخشی - صفحه:44-52

  tick  مقایسه ویژگی های شناختی، روانی و اجتماعی والدین کودکان بیش از یک فرزند استثنایی با والدین کودکان عادی - صفحه:53-64

  tick  غربالگری تکاملی کودکان ۶۰-۴ ماهه شهر تهران با استفاده از آزمون های غربالگری تکاملی دنور۲ و پرسشنامه سنین و مراحل - صفحه:65-71

  tick  بررسی انواع فلج مغزی و اختلالات همراه در مناطق شمال و شرق تهران - صفحه:72-79
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved