>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه پژوهشی توانبخشی   
سال:1388 - دوره:10 - شماره:3


  tick  تاثیر بازی های آموزشی بر میزان یادگیری برخی از مفاهیم ریاضی در دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر - صفحه:8-18

  tick  زمان آغاز واکداری در همخوان های زبان آذری - صفحه:19-23

  tick  تاثیر آموزش گروهی والدین کودکان 4 تا 10 ساله مبتلا به اختلال نقصان توجه- بیش فعالی بر اختلالات رفتاری فرزندانشان - صفحه:24-30

  tick  بررسی تاثیر فعالیت های حرکتی درشت بر فرآیند توجه دانش آموزان پسر مبتلا به نشانگان داون - صفحه:31-37

  tick  بررسی تاثیر، آموزش نحوه مراقبت از کودکان مبتلا به فلج مغزی بر کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی آنها - صفحه:38-42

  tick  تاثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر میزان خستگی و فعالیت های روزانه زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:43-52

  tick  مقایسه الگوی فعالیت عضلانی کمربند شانه ای در فعالیت های عملکردی انتخابی بین بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه و افراد سالم - صفحه:53-59

  tick  مقایسه برخی توانایی های کاربرد شناختی کودکان فارسی زبان کم شنوای شدید 4 تا 6 ساله با همسالان شنوا - صفحه:60-65

  tick  رابطه گوژپشتی، فرورفتگی قوس کمری و چرخش لگن با افتادگی احشاء لگنی - صفحه:66-71
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved