>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:13


  tick  شبیه‌سازی فرآیند ماشین کاری متعامد آلیاژ تیتانیوم (Ti-6al-4v) به‌روش المان محدود - صفحه:1-4

  tick  بررسی تاثیر بارهای مکانیکی و حرارتی بر اعوجاج ایجاد شده توسّط فرآیند ماشین‌کاری قطعات جداره نازک به کمک روش المان محدود - صفحه:5-11

  tick  مطالعه اثر تنش‌های پسماند ایجاد شده توسّط فرآیند ماشین‌کاری بر روی اعوجاج قطعات جداره نازک به کمک روش المان محدود - صفحه:12-18

  tick  آزمایشات تجربی و شبیه سازی سه بعدی فرآیند ماشین کاری اینکونل 718 به منظور بررسی بارهای حرارتی و عمق لایه تغییر ساختار یافته - صفحه:19-23

  tick  توسعه مدل المان محدود جوانه زنی و رشد ترک میانی در میکرو ماشین کاری شیشه Bk7 - صفحه:24-28

  tick  بررسی تجربی و شبیه سازی سه بعدی فرآیند برقوزنی روی فولاد ابزار سخت شده Aisi D2 - صفحه:29-33

  tick  اثر زاویه براده و سرعت برشی ابزار روی نیروهای برشی در فرآیند خان کشی با استفاده از مدل سازی المان محدود - صفحه:34-38

  tick  تاثیر نرخ پیشروی در میزان تنش‌های ایجاد شده بر روی ابزار در ماشین کاری آلومینیوم 5083 - صفحه:39-43

  tick  شبیه‌سازی فرایند تشکیل براده در ماشین‌کاری مایل آلیاژ آلومینیوم به روش المان محدود - صفحه:44-48

  tick  آنالیز ارتعاشاتی سازه ماشین فرز Cnc دروازه‌ای به روش المان محدود - صفحه:49-53

  tick  تاثیر عملیات حرارتی بر روی کیفیت سطح و تلرانس های ابعادی اسپول شیر هیدرولیک - صفحه:54-58

  tick  بررسی پارامترهای ماشین کاری در تراش کاری سوپرآلیاژ مونل K500 در حالت خشک و روان کاری کمینه توسط نانوسیال - صفحه:59-63

  tick  بررسی تجربی فرآیند تراش کاری هیبریدی به‌کمک جت سیال پرفشار و بهینه‌سازی فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی - صفحه:64-67

  tick  آزمایشات تجربی به منظور بررسی کیفیت سطح و اندازه شکاف برش در فرآیند برش-کاری سوپرآلیاژ اینکونل 718 به وسیله لیزر و بهینه سازی فرآیند - صفحه:68-72

  tick  بهینه‌سازی پارامترهای برشی برای کمینه کردن زبری سطح با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری - صفحه:73-77

  tick  بررسی تجربی زبری سطح حاصل از میکروفرزکاری آلیاژ Ti6al4v تحت شرایط روان-کاری و خنک‌کاری مختلف - صفحه:78-81

  tick  مطالعه زبری سطح در فرزکاری سرعت بالای آلیاژ تیتانیوم - صفحه:82-85

  tick  مطالعه زبری سطح فولاد آلیاژی 7765/1 سخت شده در فرایند فرزکاری سرعت بالا - صفحه:86-89

  tick  بررسی تاثیر پارامترهای ماشین کاری بر روی صافی سطح در عملیات فرزکاری با استفاده از میز هگزاپاد - صفحه:90-94

  tick  اثر طول ابزار روی نرخ براده برداری های پایدار در فرآیند فرزکاری سرعت بالا - صفحه:95-99

  tick  اثر سرعت برشی بر روی نیروی برشی و کیفیت سطح در فرآیند خان‌کشی آلومینیوم 7075 - صفحه:100-106

  tick  بهینه سازی فرآیند سوراخ کاری کامپوزیت‌های ساندویچی با هسته موج‌دار - صفحه:107-112

  tick  مدل سازی و بهینه سازی چند منظوره پارامتر های موثر در سوراخ کاری استخوان - صفحه:113-119

  tick  بررسی اثر هندسه لبه برنده ابزار در میزان تورق ناشی از سوراخ کاری کامپوزیت ها - صفحه:120-123

  tick  آنالیز وقوع گیر در سیستم های جاسازی قید و بندها با استفاده از اصل کمترین اندازه نیروها - صفحه:124-128

  tick  ارایه ی مدل تحلیلی برای طراحی سیستم جاسازی قطعات با هندسه شکل آزاد - صفحه:129-133

  tick  انتخاب خودکار سطوح جاسازی و بست در فرزکاری قطعات چند وجهی براساس گراف بردار نرمال و جبر خطی - صفحه:134-138

  tick  مدل‌سازی ریاضی تاثیر پارامتر ماشین‌ابزار در طرح‌ریزی ستاپ‌ها به روش جایگشت در قطعه‌های منشوری - صفحه:139-143

  tick  تحلیل تلرانسی مجموعه های انعطاف پذیر شامل اثرات تماس برمبنای روش ضرایب تاثیر اصلاح شده - صفحه:144-149

  tick  بررسی استراتژی‌های مسیر ابزار در فرزکاری سه‌محوره و پنج‌محوره - صفحه:150-157

  tick  تولید نقاط در مسیر منحنی نربز بوسیله میان یاب میلنه- سیمپسون و پیاده سازی بر روی میز کنترل عددی دو محوره - صفحه:158-162

  tick  بهینه‌سازی کنترل تطبیقی در فرآیند ماشین کاری قطعات سخت - صفحه:163-170

  tick  محاسبه طول درگیری براده و ابزار در فرآیند تراش کاری متعامد با استفاده از الگوریتم فراکاوشی برنامه‌ریزی ژنتیک - صفحه:171-175

  tick  مدل‌سازی هندسی کف‌تراشی سطوح متشکل از برآمدگی‌های سهمی‌شکل توسط اینسرت مستطیلی در وضعیت همراستایی پیشروی ابزار با امتداد برآمدگی‌ها - صفحه:176-181

  tick  اندازه‌گیری میزان سایش ابزار به کمک پردازش تصویر - صفحه:182-186

  tick  مدل سازی سایش سطح براده ابزار و زبری سطح قطعه در ماشین کاری فولاد 4140 با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی - صفحه:187-191

  tick  مدل سازی و بهینه سازی تاثیر پارامترهای ماشین کاری بر سایش ابزار و زبری سطح قطعه با روش رویه پاسخ و تابع مطلوبیت - صفحه:192-197

  tick  مطالعه تجربی سایش ابزار و زبری سطح در فرزکاری مارپیچ سرعت‌بالای فولاد D2 - صفحه:198-202

  tick  فرزکاری مارپیچ فولاد سردکاری شده Aisi D2 با ابزار کاربایدی Pvd تحت شرایط خشک - صفحه:203-206

  tick  تاثیر استراتژی‌های سوراخ کاری بر میزان سایش ابزار در فولاد آلیاژی Aisi D2 - صفحه:207-211

  tick  تاثیر پارامترهای ماشین کاری بر طول عمر ابزار گرد سرامیکی در سخت تراشی فولاد 2436/1 - صفحه:212-217

  tick  بررسی تحلیلی و تجربی واکنش ابزار برش و قطعه کار بر اثر پدیده لرزه در تراش کاری - صفحه:218-222

  tick  بررسی لبه انباشته در ماشین کاری چرخشی ارتعاشی آلومینیوم 7075 - صفحه:223-227

  tick  بررسی و مطالعه اثرات پارامترهای فرآیند تراش کاری بر قابلیت ماشین کاری آلیاژ آلومینیوم 2024 رسوب سخت شده - صفحه:228-233

  tick  تاثیر سرعت دورانی و ترکیب دو ذره‌ی ساینده آلومینیوم‌اکساید و سلیکون‌کارباید با روش نانو پرداخت‌کاری با استفاده از میدان مغناطیسی - صفحه:234-239

  tick  بررسی پارامترهای موثر در پرداخت کاری پیچ های ساچمه ای به کمک ذرات ساینده مغناطیسی - صفحه:240-247

  tick  اندازه گیری و شبیه سازی چگالی شار مغناطیسی وارد بر ذره ساینده در روش پرداخت-کاری سایشی مغناطیسی - صفحه:248-256

  tick  بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند پرداخت کاری سایشی مغناطیسی سوپرآلیاژ اینکونل 718 - صفحه:257-264

  tick  بررسی مکانیزم موثر بر روی کیفیت سطح دیواره شیار در فرآیند پرداخت کاری سایشی مغناطیسی - صفحه:265-269

  tick  بررسی تاثیر زمان فرآیند پرداخت کاری ارتعاشی با ترکیب مواد ساینده سرامیکی و مواد ساینده ی شیشه ای، بر زبری سطح فولاد Ck45 - صفحه:270-274

  tick  تاثیر پارامترهای ماشین کاری بر روی زبری سطح و نیروهای برشی در فرآیند برقوزنی فولاد ابزار سخت شده D2 با استفاده از ابزار چند لبه - صفحه:275-279

  tick  مطالعه تجربی تلرانس های ابعادی و هندسی سوراخ تولید شده در فرآیند برقوزنی سخت فولاد ابزار Aisi D2 - صفحه:280-284

  tick  تاثیر روش های ایجاد سوراخ بر نیروی ماشین کاری و زبری سطح - صفحه:285-290

  tick  مطالعه تجربی و تحلیلی پارامترهای موثر بر زبری سطح در فرایند سوراخ کاری فولاد به کمک ارتعاشات فراصوتی - صفحه:291-295

  tick  شبیه سازی قطعه‌گیر تولید کننده ارتعاش دوبعدی برای سنگ‌زنی در حضور ارتعاشات فراصوتی - صفحه:296-300

  tick  تاثیر نوع سیال برشی در روان‌کاری کمینه حین سنگ‌زنی در حضور ارتعاشات فراصوت - صفحه:301-305

  tick  تاثیر افزودن نانوذرات به سیال برشی در روان‌کاری کمینه حین سنگ‌زنی به کمک ارتعاشات فراصوت - صفحه:306-310

  tick  بررسی تاثیر هم زمان ارتعاشات آلتراسونیک ابزار و افزودن نانوذرات Sio2 به دی-الکتریک، بر روی مشخصه های ماشین کاری آلیاژ تیتانیوم Ti-6al-4v در فرآیند Edm - صفحه:311-317

  tick  مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای سنگ زنی خزشی پره توربین گازی - صفحه:318-322

  tick  بررسی اثر توپوگرافی سطح چرخ سنگ آلومینیوم اکسید بر بارگذاری سطح سنگ با استفاده از روش پردازش تصویر - صفحه:323-331

  tick  اندازه گیری عمق آسیب های سطحی و زیر سطحی در سنگ زنی شیشه- سرامیک Zerodur و ارتباط آن با زبری سطح - صفحه:332-337

  tick  بررسی و ارایه یک سیال خنک کار- روان کار جدید در جهت کاهش پدیده کور شدن در سنگ زنی سوپرآلیاژهای پایه نیکل - صفحه:338-343

  tick  سنگ زنی به کمک محلول شیمیایی خورنده - صفحه:344-348

  tick  بررسی قابلیت ماشین کاری تخلیه الکتریکی (Edm) ترکیب بین فلزی –Tial Γ - صفحه:349-353

  tick  مطالعه تجربی ماشین کاری تخلیه الکتریکی به کمک پودر (Pmedm) بر روی ترکیب بین‌فلزی -Tialy - صفحه:354-359

  tick  بررسی و مطالعه اثر نوع و فشار گاز بر عملکرد فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک - صفحه:360-364

  tick  بررسی و مطالعه اثر جنس ابزار و مقدار جریان سیال دی الکتریک بر عملکرد فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی نیمه خشک - صفحه:365-370

  tick  بررسی همزمان زبری سطح و زمان برش کاری در فرآیند برش کاری تخلیه الکتریکی سیمی سوپر آلیاژ پایه نیکل با استفاده از مطالعات تجربی و سیستم فازی- عصبی - صفحه:371-375

  tick  بررسی توزیع دما و عمق حفره ایجاد شده در سوپرآلیاژ اینکونل 617 توسط مدل سازی المان محدود برای فرآیند میکرو ماشین کاری تخلیه‌ الکتریکی - صفحه:376-381

  tick  تحلیل آنالیز حساسیت نرخ براده برداری در ماشین کاری تخلیه الکتریکی خشک - صفحه:382-386

  tick  تاثیر پارامترهای فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی روی نرخ براده برداری در ماشین-کاری کامپوزیتA369-Sicp به روش تجربی - صفحه:387-392

  tick  بررسی تجربی پارامترهای ولتاژ پالس در ایجاد شیار برروی شیشه با فرآیند تخلیه الکتروشیمیایی - صفحه:393-396

  tick  مقایسه تجربی ولتاژ پیوسته و پالسی در فرایند فرزکاری به کمک روش تخلیه الکتروشیمیایی - صفحه:397-400

  tick  بررسی اثر غلظت و نوع الکترولیت بر کیفیت و عمق شیارهای مینیاتوری تولید شده به روش تخلیه الکتروشیمیایی - صفحه:401-405

  tick  بررسی اثر سرعت پیشروی و دورانی ابزار بر کیفیت و عمق شیارهای مینیاتوری، در ماشین کاری به کمک تخلیه الکتروشیمیایی - صفحه:406-409

  tick  بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر زبری سطح و عمق باربرداری در فرایند ماشین کاری شیمیایی آلیاژ Ti-6al-4v - صفحه:410-415

  tick  شبیه سازی فرآیند سوراخ کاری لیزری شیشه به روش اجزا محدود و انتخاب توزیع گوسین لیزر مناسب - صفحه:416-420

  tick  آزمایشات تجربی به منظور بررسی کیفیت سطح و شکاف برش در فرآیند برش کاری جت‏آب روی سوپرآلیاژ اینکونل 718 و بهینه‏سازی فرآیند - صفحه:421-425

  tick  بررسی تاثیر پارامترهای برش کاری لیزر Nd:Yag ورق فولاد زنگ نزن 316 بر روی کیفیت منطقه برش - صفحه:426-430

  tick  توسعه تکنولوژی برای روش های پیشرفته ماشین کاری با استفاده از سیستم های خبره - صفحه:431-435

  tick  طراحی و ساخت ماشین‌ابزاری برای انجام پرینت سه‌بعدی - صفحه:436-439

  tick  مدل سازی اکستروژن پلی کپرولاکتون در فرآیند ساخت افزودنی به روش Fdm در نرم-افزار Ansys-Polyflow - صفحه:440-444

  tick  بررسی و تحلیل تجربی اثر ضخامت پوسته و جهت ساخت بر روی دقت ابعاد خارجی قطعات ساخته شده به روش Fdm و ارایه‌ی مدل پیش بینی خطا - صفحه:445-449

  tick  شبیه سازی المان محدود به منظور پیش بینی رفتار مکانیکی داربست های استخوانی تولید شده به وسیله روش ساخت افزودنی اکستروژن رشته پلیمری - صفحه:450-454

  tick  طراحی و بهینه‌سازی فیکسچر ماشین کاری پروانه قایق موتوری - صفحه:455-460

  tick  طراحی و تحلیل فضای کاری، نقاط تکین و پیکربندی یک ربات موازی جدید چهار درجه آزادی - صفحه:461-465

  tick  طراحی، تحلیل و ساخت میز ماشین ابزار با قابلیت جابجایی در راستای عمودی - صفحه:466-470

  tick  مدل سازی و تحلیل ارتعاشات خود تحریک رشته حفاری در فرآیند حفاری افقی - صفحه:471-475

  tick  طراحی بهینه دستگاه آهنگری دورانی با سازوکار موازی - صفحه:476-480

  tick  تحلیل پایداری مانیپولاتور راه رونده هگزاپاد روی مسیرهای ناهموار - صفحه:481-484

  tick  ارتقا سیستم سی‌ان‌سی ماشین‌ابزار هگزاپاد با افزودن سیکل سوراخ‌کاری پنج‌محوره - صفحه:485-489

  tick  ماشین کاری منحنی های نربز با استفاده از میز هگزاپاد - صفحه:490-494

  tick  ارایه روش عملیات حرارتی ویژه به منظور افزایش استحکام و کاهش وزن قسمت‌های فولادی سازه‌های ماشین‌های ابزار - صفحه:495-500

  tick  طراحی دستگاه و سیستم فیکسچر بندی جهت ایجاد روشی جدید برای بررسی حرارت تولید شده در ماشین کاری با سرعت بالا - صفحه:501-505

  tick  کالیبراسیون سینماتیکی و جبران سازی خطای موقعیت دهی مدل ربات پوما - صفحه:506-510

  tick  طراحی و توسعه یک لودسل نیرو و گشتاور شش محوره نوع ستونی - صفحه:511-515

  tick  ثابت برش در فرآیند تراش کاری با ابزار شعاع دار - صفحه:516-520

  tick  تحلیل و اندازه گیری انحراف تیغه فرز انگشتی در فرزکاری فولاد (1.1740) - صفحه:521-524

  tick  اندازه گیری میدان کرنش و نرخ کرنش در حین ماشین کاری بر پایه روش هم ربطی تصاویر - صفحه:525-529
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved